รางวัลที่เราได้รับ

รางวัลการันตีคุณภาพและการบริการที่เราได้รับจากทั่วเอเชีย

Direct Asia Thailand wins 8 Awards from TCCTA 2016
Direct Asia Thailand wins 8 Awards from TCCTA
Direct Asia Thailand wins 8 Awards from TCCTA

รางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

รางวัลสถานที่ปฎิบัติงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560

The Best Facility Contact Center ( Under 100 seats ) 2017

The Best Facility Contact Center ( Under 100 seats ) 2016

1 รางวัลยอดเยี่ยม , 4 รางวัลดีเด่น และ 2 รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล

TCCTA
 • รางวัล The Best Contact Center Supervisor (Telemarketing) – คุณภัณพิมภัค มงคลจิรสีห์
 • รางวัล The Best Contact Center Supervisor (Telemarketing) – คุณณัฐพล โล่ห์บัณฑิตสกุล
 • รางวัล The Best Contact Center Agent (Teleservice) – คุณชุติรัตน์ บัวทอง
 • รางวัล The Best Contact Center Agent (Teleservice) – คุณสุกัญญา ดวงมุสิก
 • รางวัล The Best Contact Center Agent (Teleservice) – คุณอริสา สมถวิล
 • รางวัล The Best Contact Center Agent (Teleservice) – คุณพงศกร โอฬาริกสกุล
 • รางวัล The Best Contact Center Quality Assurance Support Professional – คุณณัฏฐพร สัมฤทธิ์ภักดี

รางวัลสถานที่ปฎิบัติงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2559

The Best Facility Contact Center ( Under 100 seats ) 2016

The Best Facility Contact Center ( Under 100 seats ) 2016

5 รางวัลยอดเยี่ยม และ 2 รางวัลดีเด่น ประเภทบุคคล

TCCTA
 • รางวัล Best Contact Center Agent of the Year – คุณณัฐธิดา ใจห้าว
 • รางวัล Best Contact Center Agent of the Year – คุณวรันต์พร แก้วมะคำ
 • รางวัล Best Contact Center Supervisor of the Year – คุณขวัญชีวิต ภูมิพันธ์
 • รางวัล Best Contact Center Manager of the Year – คุณสุระภา อารีราษฎร์
 • รางวัล Best Contact Center Support Professional of the Year – คุณรัฐธิดา ศิริจรรยารักษ์
 • รางวัล Excellence Contact Center Agent ดีเด่น– คุณปรีนันท์ญา ทองรักษ์
 • รางวัล Support Professional ดีเด่น – คุณอธิคม โภไคยโศภิษฐ์

รางวัลกลยุทธ์การบริหารการตลาดยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

The Best Tele Marketing Contact Centre 2015

The Best Tele Marketing Contact Centre 2015

3 รางวัลดีเด่นและ 4 รางวัลชมเชยประเภทบุคคล

TCCTA
 • รางวัล Excellence of Contact Centre Manager Awards – คุณสุระภา อารีราษฎร์
 • รางวัล Excellence of Contact Centre Supervisor Awards – คุณรัฐธิดา ศิริจรรยารักษ์
 • รางวัล Excellence of Contact Centre Agent Awards – คุณปฐาภัทร เลาหไพศาล
 • รางวัล Honourable Mention of Contact Centre Supervisor Awards – คุณขวัญชีวิต ภูมิพันธ์
 • รางวัล Honourable Mention of Contact Centre Agent Awards – คุณวรรณสาห์ พัฒโณ
 • รางวัล Honourable Mention of Contact Centre Agent Awards – คุณณัฏฐพร สัมฤทธิ์ภักดี
 • รางวัล Honourable Mention of Contact Centre Support Professional of the Year – คุณพนินทร กลิ่นหมื่นไวย

และใน 5 ปีที่ผ่านมา ไดเร็คเอเชียยังได้รับรางวัลอีกมากมายในระดับเอเชีย ล่าสุดคือรางวัล 2015 Asia’s Top Influential Brands - Direct-To-Consumer Insurance จาก Brand Alliance Group ซึ่งมาจากการทำวิจัยผ่านแบบสอบถาม เพื่อฟังเสียงของผู้บริโภคกว่า 4,000 คน โดยใช้ข้อมูลจากช่วง 2013-2015 ที่ผ่านมา

2015 Asia’s Top Influential Brands - Direct-To-Consumer Insurance จาก Brand Alliance Group