รางวัลที่เราได้รับ

รางวัลการันตีคุณภาพและการบริการที่เราได้รับจากทั่วเอเชีย

Direct Asia Thailand wins 8 Awards from TCCTA 2016
Direct Asia Thailand wins 8 Awards from TCCTA
Direct Asia Thailand wins 8 Awards from TCCTA

รางวัลระดับองค์กร ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริการ

Best Effective Technology Contact Center 2021

Best Effective Technology Contact Center

TCCTA Contact Center Awards

Best Effective Technology Contact Center 2021

Best Work Flow Contact Center

TCCTA Contact Center Awards

Best Online Insurance
– Thailand 2021

Best Online Insurance – Thailand

International Business Magazine

Motor Insurance Initiative
of the Year 2021

Motor Insurance Initiative of the Year

Insurance Asia Awards

The Best Facility Contact Center 2017 2017

The Best Facility Contact Center (Under 100 seats)

TCCTA Contact Center Awards

The Best Facility Contact Center 2016 2016

The Best Facility Contact Center (Under 100 seats)

TCCTA Contact Center Awards

The Best Tele Marketing
Contact Centre 2015

The Best Tele Marketing Contact Centre

TCCTA Contact Center Awards

TCCTA Contact Center Awards 2015

The Best Tele Marketing Contact Centre

TCCTA Contact Center Awards

รางวัลระดับบุคคล

Best Effective Technology Contact Center 2017

รางวัล The Best Contact Center Supervisor (Telemarketing) – คุณภัณพิมภัค มงคลจิรสีห์

รางวัล The Best Contact Center Supervisor (Telemarketing) – คุณณัฐพล โล่ห์บัณฑิตสกุล

รางวัล The Best Contact Center Agent (Teleservice) – คุณชุติรัตน์ บัวทอง

รางวัล The Best Contact Center Agent (Teleservice) – คุณสุกัญญา ดวงมุสิก

รางวัล The Best Contact Center Agent (Teleservice) – คุณอริสา สมถวิล

รางวัล The Best Contact Center Agent (Teleservice) – คุณพงศกร โอฬาริกสกุล

รางวัล The Best Contact Center Quality Assurance Support Professional – คุณณัฏฐพร สัมฤทธิ์ภักดี

2016

รางวัล Best Contact Center Agent of the Year – คุณณัฐธิดา ใจห้าว

รางวัล Best Contact Center Agent of the Year – คุณวรันต์พร แก้วมะคำ

รางวัล Best Contact Center Supervisor of the Year – คุณขวัญชีวิต ภูมิพันธ์

รางวัล Best Contact Center Manager of the Year – คุณสุระภา อารีราษฎร์

รางวัล Best Contact Center Support Professional of the Year – คุณรัฐธิดา ศิริจรรยารักษ์

รางวัล Excellence Contact Center Agent ดีเด่น– คุณปรีนันท์ญา ทองรักษ์

รางวัล Support Professional ดีเด่น – คุณอธิคม โภไคยโศภิษฐ์

แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา