ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ไดเร็ค เอเชีย อินชัวรันส์ โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (“ดีเอทีเอช”) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลซึ่งเราได้พบเจออันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของเรา

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจริงหรือเท็จ เกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ (ก) จากข้อมูลนั้น หรือ (ข) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นใดที่องค์กรมีหรืออาจจะเข้าถึงได้ โดยอาจรวมถึงชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขอื่นใดที่สามารถระบุตัวตน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย อีเมล ข้อมูลการชำระเงิน ฯลฯ ซึ่งคุณได้ส่งมอบให้แก่ดีเอทีเอชไว้ก่อนหน้านี้

วัตถุประสงค์ของถ้อยแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ถ้อยแถลง”) คือ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของดีเอทีเอชซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ) (“พระราชบัญญัติ”) ทั้งนี้ เราอยากขอความกรุณาให้คุณสละเวลาที่มีค่าของคุณไม่กี่นาทีในการอ่านถ้อยแถลงฉบับนี้ ซึ่งได้จัดทำเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเหตุผลและวิธีการที่ดีเอทีเอชเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลที่รับการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ และบุคคลที่สามารถส่งคำร้องขอเข้าถึงข้อมูล กล่าวโดยละเอียดคือ เราจะทำให้คุณมั่นได้ว่า

 • เราจะใช้เฉพาะกระบวนการที่เป็นธรรม เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและถูกใช้นั้นถูกต้อง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องโดยวิธีการที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
 • และคุณมีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง
 1. ใครที่คุณสามารติดต่อได้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

  บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
  กรุณาส่ง หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance (PDPA))
  173/21 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 20
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
  กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
  โทร +66 2767 7777
  อีเมล: [email protected]
 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

  1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

   ก. เมื่อคุณนำส่งแบบฟอร์มใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะใบสมัคร คำแถลง ข้อเสนอ หรือหนังสือแนะนำ

   ข. เมื่อคุณเข้าทำสัญญาใด ๆ หรือนำส่งเอกสารอื่นใด หรือข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการติดต่อสื่อสาร และธุรกรรมที่ได้ดำเนินการกับเรา หรือเมื่อคุณได้ใช้บริการของเรา

   ค. เมื่อคุณติดต่อกับพนักงานของเรา ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือตัวแทนอื่น ๆ เช่น ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือข้อความ (ซึ่งอาจได้รับการบันทึกไว้) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมต่อหน้า แพลตฟอร์มดิจิทัล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแพลตฟอร์มให้บริการข้อความทางโซเชียลมีเดียใด ๆ) และอีเมล

   ง. เมื่อคุณใช้บริการบางประเภทของเราซึ่งได้กระทำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน รวมถึงเมื่อคุณได้สร้างบัญชีออนไลน์ใด ๆ กับเรา

   จ. เมื่อคุณได้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

   ฉ. เมื่อคุณได้ร้องขอให้เราติดต่อถึงคุณ ขอให้คุณอยู่ในอีเมลหรือกลุ่มรายชื่ออีเมลอื่น หรือเมื่อคุณตอบรับคำขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมของเรา การส่งเสริมการขายของเรา และแผนการปฏิบัติงานอื่น ๆ

   ช. เมื่อคุณได้รับการติดต่อโดย และตอบรับกับผู้แทนด้านการตลาดและตัวแทนของเรา คู่ค้าด้านการขายและการจัดจำหน่ายของเรา และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ

   ซ. เมื่อคุณส่งมอบใบสมัครงาน หรือเมื่อคุณนำส่งเอกสารหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงประวัติการทำงานและ/หรือ ประวัติส่วนตัวอันเนื่องกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงาน กรรมการ ผู้แทนหรือตำแหน่งอื่น ๆ

   ฌ. เมื่อเราได้รับการอ้างถึงจากคู่ค้าทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอก เช่น เราได้รับการอ้างถึงคุณจากพวกเขา

   ญ. เมื่อเราจัดเก็บภาพของคุณผ่านกล้อง CCTV ในระหว่างที่คุณอยู่ในสถานที่ของเรา หรือผ่านรูปถ่าย หรือวิดีโอที่ถ่ายโดยเราหรือผู้แทนของเรา

   ฎ. เมื่อเราสืบหาหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณอันเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ ใบสมัครกรมธรรม์ การเรียกร้องหรือ ใบสมัครงานของคุณ เช่น จากผู้รับประกันภัยรายอื่น สมาคมประกันภัย โรงพยาบาล คลินิก อู่ซ่อมรถ นายจ้างเดิมของคุณ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

   ฏ. เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเราด้วยเหตุผลอื่น ๆ

  2. เมื่อคุณสืบค้นเว็บไซต์ของเรา คุณมักจะได้กระทำการดังกล่าวโดยไม่เปิดเผยตัวตน อย่างไรก็ดี โปรดพิจารณาเนื้อหาด้านล่างเกี่ยวกับคุกกี้ ทั้งนี้ เราไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวหรือลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  3. หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับเราอันเกี่ยวเนื่องกับบุคคลภายนอก (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา และ/หรือ ลูกจ้าง) รวมถึงกรณีที่คุณได้ระบุให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือผู้เอาประกันชีวิต หรือกรณีที่คุณได้แนะนำบุคคลภายนอกให้กับเราเพื่อให้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรากับบุคคลภายนอกนั้น การให้ข้อมูลดังกล่าวนั้นกับเรา ถือเป็นการที่คุณยืนยันกับเราว่า คุณได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขากับเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมา
  4. คุณควรทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณได้ส่งมอบให้กับเรานั้นเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน แม่นยำ เป็นความจริง และถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อคุณมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ข้อมูลที่อยู่บ้าน อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ โปรดแจ้งให้เราทราบในทันที ทั้งนี้ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะยังได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆ จากเราโดยไม่ติดขัดหรือล่าช้า หากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถจัดให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่คุณได้ร้องขอได้
 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรามีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ที่มีกับเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้

   ก. เพื่อยืนยันตัวตนและระบุตัวตนของคุณได้อย่างเฉพาะเจาะจง

   ข. เพื่อการนำเสนอและจัดให้มีการบริการและผลิตภัณฑ์แก่คุณ ซึ่งอาจรวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย

   ค. เพื่อตอบกลับ ประมวลผล และจัดการคำถาม ข้อเรียกร้อง คำติชม ข้อแนะนำ และคำร้องขอของคุณ

   ง. เพื่อประเมิน รับประกันภัย และคำนวณราคาใบสมัครของคุณ และประเมินความเสี่ยงด้านประกันภัยที่เราจะได้รับระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต่ออายุความคุ้มครองประกันภัยใดๆ

   จ. เพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดให้มีอย่างเหมาะสม รวมถึงการสืบสวน การพิจารณา การประเมินผล และการตกลงค่าสินไหมทดแทน

   ฉ. เพื่อจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยและเรียกเก็บหนี้

   ช. เพื่อออกแบบ สนับสนุน ปรับปรุง และส่งเสริมการจัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

   ซ. เพื่อการติดต่อสื่อสารกับคุณ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ของคุณ การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

   ฌ. เพื่อการให้บริการด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์กับคุณ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในย่อหน้าที่ 4 และ 6 ด้านล่างต่อไป)

   ญ. เพื่อการปฏิบัติการ รักษาไว้ และจัดให้มีบริการในภายหลังที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์

   ฎ. เพื่อตรวจพบ สืบสวน และป้องกันการฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม

   ฏ. เพื่อการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติ

   ฐ. เพื่อดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ที่มีกับเรา) และฐานข้อมูลภายในของเรา

   ฑ. เพื่อฝึกอบรมพนักงานและควบคุมการรับประกันคุณภาพ

   ฒ. เพื่อใช้สิทธิใด ๆ ที่ดีเอทีเอชอาจมีอันเนื่องมาจากบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เราจัดให้แก่คุณ

   ณ. เพื่อการประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยรายอื่น

   ด. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทั้งหมดภายในและภายนอกประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยกับฝ่ายตุลาการ องค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานตามกฎหมาย และหน่วยงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดีเอทีเอช หรือบริษัทและสมาชิกในกลุ่มบริษัทไดเร็คเอเชีย

   ต. เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ราชการ ภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ และองค์การอุตสาหกรรมในประเทศไทย

   ถ. เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน และจัดการคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง

   ท. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการที่ใช้ภายในกลุ่มบริษัทไดเร็คเอเชีย และ

   ธ. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับข้อ (ก.) ถึง (ท.) ข้างต้น

   ทั้งนี้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ดำรงไว้ซึ่งกรมธรรม์หรือความสัมพันธ์กับเรา หรือได้มีการยกเลิกกรมธรรม์และความสัมพันธ์กับเราแล้ว เราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์เหล่านี้

  2. หากคุณนำส่งใบสมัครกับเราในฐานะผู้สมัครเข้ารับการว่าจ้างหรือสำหรับตำแหน่งผู้แทน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้

   ก. เพื่อพิจารณาใบสมัครของคุณ รวมถึงการตรวจสอบก่อนการจ้างงาน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและคุณสมบัติของคุณ

   ข. เพื่อจัดให้มีหรือได้มาซึ่งการรับรองลูกจ้าง และเพื่อการตรวจสอบ/การกลั่นกรองภูมิหลัง

   ค. เพื่อสนับสนุนและจัดการการสัมภาษณ์

   ง. เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คุณได้สมัคร

   จ. เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณตามที่กำหนดโดยดีเอทีเอช เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของดีเอทีเอช รวมถึงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

   ฉ. เพื่อประมวลการส่งต่อพนักงาน

   ช. วัตถุประสงค์อื่นใดอันเนื่องกับที่ระบุข้างต้น

  3. ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือคุณอาจมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ เราขอเรียนให้ทราบว่า หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดีเอทีเอชอาจไม่อยู่ในฐานะหรือสามารถจัดให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ หรือกำกับดูแลนิติสัมพันธ์ใด ๆ ที่มีอยู่ได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เป็นการเลิกสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่คุณมีกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  4. ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาต เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

   ก. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของดีเอทีเอช

   ข. เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

   ค. หากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญานั้น

   ง. หากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของดีเอทีเอช หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ดีเอทีเอช

   จ. หากเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของดีเอทีเอช หรือสมาชิกในกลุ่มบริษัทไดเร็คเอเชีย หรือของบุคคลอื่นเว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ

   ฉ. หากได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ หรือเป็นไปตามกรณีใด ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด

 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ดีเอทีเอชจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเปิดเผยที่ไม่ได้อนุญาต ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อองค์กรหรือคู่สัญญาดังต่อไปนี้ ไม่ว่าพวกเขามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ โปรดทราบว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของประเทศอื่นอาจไม่ให้การคุ้มครองเท่ากับกฎหมายในประเทศไทย

   ก. สมาชิกของกลุ่มบริษัทไดเร็คเอเชีย

   ข. ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งให้บริการด้านการปฏิบัติการแก่ดีเอทีเอช เช่น บริการส่งพัสดุ การสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงิน บัญชีเงินเดือน การประมวลผล การฝึกอบรม การวิจัยตลาด การจัดเก็บ การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การให้บริการด้านการสืบสวนการสนับสนุนลูกค้า การปฏิบัติภารกิจ และ/หรือบริการอื่นๆ

   ค. ธนาคารของคุณ บริษัทบัตรเครดิต และผู้ให้บริการของพวกเขาเหล่านั้น ในกรณีที่เราจำเป็นต้องรับชำระเงินจากคุณหรือชำระเงินให้กับคุณ

   ง. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา เช่น ผู้สอบบัญชีและทนายความของเรา

   จ. บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยต่อ ซึ่งมีสัญญากับดีเอทีเอช

   ฉ. ผู้สำรวจ แพทย์ โรงพยาบาล คลินิก ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ห้องทดลอง เจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้ประเมิน ค่าสินไหมทดแทน ผู้ให้บริการข้อมูลด้านความเสี่ยง บริษัทสืบสวนค่าสินไหมทดแทน ผู้สืบสวนเอกชน ผู้จัดการ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ซึ่งมีสัญญากับดีเอทีเอช (“คู่ค้าของเรา”)

   ช. หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานเรื่องเครดิต รวมถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือในกรณีที่มี การผิดนัดหรือข้อพิพาท ได้แก่ หน่วยงานที่มีหน้าที่ทวงถามหนี้ หรือศูนย์ระงับข้อพิพาท

   ซ. ครอบครัว ญาติ ผู้จัดการมรดกที่ได้รับการแต่งตั้งของคุณ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาเหล่านั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมของคุณหรือการจัดการมรดกของคุณ

   ฌ. บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึง ผู้จัดจำหน่าย ตัวกลาง ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ ซึ่งให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของดีเอทีเอช

   ญ. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์หรือระบบการจัดการ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐใดๆ ตัวอย่างเช่น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก และ

   ฎ. บุคคลอื่นใด ซึ่งคุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลนั้น

 5. การเข้าถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง และการเพิกถอนความยินยอม

  1. ภายใต้บังคับของบทบัญญัติ รวมถึงข้อยกเว้นของกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณมีสิทธิที่จะ

   ก. ร้องขอการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   ข. ร้องขอให้มีการเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณไม่ได้ให้ความยินยอม

   ค. คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

   ง. ร้องขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง

   จ. ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

   ฉ. ร้องขอให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นหรือให้กับคุณ เมื่อสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ และสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ดีเอทีเอชส่งหรือโอนโดยอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

   ช. ร้องขอให้มีการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ

   ซ. ร้องขอให้มีการดำเนินการตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

      
  2. คุณอาจจะเพิกถอนความยินยอมที่ให้เราเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ (ตัวอย่างเช่น ส่งข้อความด้านการตลาดให้กับคุณ)

   โปรดกรอกแบบคำร้องด้านล่างนี้และส่งไปที่อีเมล [email protected] โดยเราจะตอบกลับภายใน 5 วันทำการ

   โปรดทราบว่าหากคุณเพิกถอนยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน (ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำร้องขอ) ดีเอทีเอชอาจไม่อยู่ในฐานะหรือสามารถจัดให้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ หรือกำกับดูแลนิติสัมพันธ์ใด ๆ ที่มีอยู่ได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เป็นการเลิกสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่คุณมีกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

   ในกรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ในฐานะเป็นผู้รับผลประโยชน์ ผู้จัดการมรดกที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือ เป็นผู้เอาประกันชีวิต) จากผู้ถือกรมธรรม์ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของเรา ในการนี้ คุณควรติดต่อผู้ถือกรมธรรม์เพื่อให้บุคคลดังกล่าวติดต่อกับเราในนามของคุณแทน

   หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ได้ถูกประมวลผลตามพระราชบัญญัติ คุณมีสิทธิที่จะติดต่อหรือยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ

 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ดีเอทีเอชใช้กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลมีความน่าเชื่อถือตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ และมีความแม่นยำและสมบูรณ์ตามที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน ถ้อยแถลงฉบับนี้ ดีเอทีเอชจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองตามนโยบายภายในซึ่งเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้

  ก. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ตลอดช่วงระยะเวลาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างคุณกับดีเอทีเอช หรือนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่าตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด และ

  ข. ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกทำลายและ/หรือไม่สามารถระบุตัวตนได้จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ และระบบการจัดเก็บเอกสารอื่น ๆ ของดีเอทีเอชตามที่กำหนดไว้ภายใต้กำหนดเวลาเฉพาะตามข้อกำหนดข้างต้นและกระบวนการภายในของดีเอทีเอช

   
 7. การใช้งานคุกกี้

  คุกกี้เป็นส่วนประกอบของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปที่บราวเซอร์ของคุณ ซึ่งอาจจะได้รับการจัดเก็บไว้ในระบบของคุณ เราใช้คุกกี้ในหน้าเว็บไซต์บางหน้าของเราเพื่อรวบรวมความต้องการของผู้เข้าใช้และบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการ ซึ่งข้อมูลที่เราจัดเก็บได้นั้นจะถูกใช้เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานของเราได้รับบริการในระดับที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

  เมื่อคุณเข้าถึงและสืบค้นเว็บไซต์ของเรา เรายังได้จัดเก็บข้อมูลทั่วไป (เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) ซึ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณอย่างชัดเจน ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถรักษา ประเมิน และปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวมเพื่อประเมินข้อเสนอของเรา และเพื่อพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับคุกกี้ โปรดอ้างอิงเอกสารกำกับบราวเซอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า ได้มีการยอมรับคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วหรือไม่ หรือขอให้ไม่มีการรับคุกกี้

  หากคุณระงับการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามาถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้

  นโยบายคุกกี้

  นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ได้อธิบายความหมายและวิธีการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ www.directasia.co.th โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ฉบับนี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยคุกกี้ รวมถึงทางเลือกในการใช้คุกกี้ของเรา

  คุกกี้คืออะไร ?

  คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์

  คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณปิดบราวเซอร์

  คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุหรือถูกลบ ใช้จดจำการตั้งค่าของคุณภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของคุณแม้ว่าคุณจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ

  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม

  คุกกี้ของบุคคลที่สาม คือ คุกกี้ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์

  เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์

  เราใช้คุกกี้อย่างไร ?

  เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โดยเราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  เพื่อให้การเข้าบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

  เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

  เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานและการเข้าถึงบริการของเรา

  เพื่อเก็บรวบรวมความสนใจ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการใช้งานของคุณมากขึ้น

  ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

  ประเภทคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้

  คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณและเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ

  คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำสิ่งที่คุณเลือกเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้มีเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องใส่ข้อมูลของคุณใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเนื่องจากยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เราใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของคุณ คุณสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่านบราวเซอร์ของคุณได้

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

  คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุกกี้เหล่านี้จะจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาและช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาด นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่คุณอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของคุณที่ผ่านมา คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวร เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

  ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้

  ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณ หากคุณปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ ทั้งนี้ การใช้งานบนเว็บไซต์หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

  หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว คุณสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการบราวเซอร์ของคุณได้ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

  เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

 8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  ถ้อยแถลงฉบับนี้และการใช้เว็บไซต์ของคุณ จะถูกกำกับภายใต้บังคับของกฎหมายของประเทศไทยในทุกกรณี

 

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565


แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา