มารู้จักกันว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร

คำว่า "พ.ร.บ." คงเป็นคำที่หลายๆคนเคยได้ยินหรือรู้จักกันมาบ้าง แต่คงไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจว่า "พ.ร.บ." มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น
"พ.ร.บ." ที่เรามักจะได้ยินเมื่อทำประกันภัยรถยนต์ หมายถึง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกต้องจัดให้มีประกันภัยอย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถได้อย่างทันท่วงที โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่

สามารถต่อประกันภัยหรือซื้อ พ.ร.บ รถยนต์ออนไลน์ผ่านไดเร็คเอเชีย
รวดเร็ว ง่าย คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นไม่รอการพิสูจน์ถูก/ผิด

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคา-คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย

สูงสุด 30,000 บาท/คน

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ราคาดีคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

สูงสุด 35,000 บาท

ทำประกันภัยต่อพ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์กับไดเร็คเอเชีย คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หลังจากพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย

สูงสุด 80,000 บาท

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคาคุ้มครองค่าเมื่อเสียชีวิตละทุพพลภาพถาวร การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

500,000 บาท ต่อหนึ่งคน

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคามีค่าชดเชยรายวัน ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน

(สูงสุด 20 วัน)

สูงสุด 200 บาท/วัน และสูงสุด 4,000 บาท/ครั้ง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคาคุ้มครองอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวนความรับผิดชอบรวมต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ไม่เกิน 504,000 ต่อหนึ่งคน

มาดูในส่วนของการประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์

การประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์คือ เป็นการประกันภัยภาคบังคับ ที่ให้ความคุ้มครองเพียงแค่ "บุคคล" เท่านั้น ไม่คุ้มครองตัวรถหรือทรัพย์สินอื่นใด โดยแบ่งดารชดใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน

ค่าเสียหายเบื้องต้น

เป็นการชดใช้ที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
 1. ค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
 2. ค่าทดแทนกรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร จำนวน 35,000 บาทต่อคน
 3. ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต จำนวน 35,000 บาทต่อคน
โดยค่าเสียหายเบื้องต้นที่จะได้รับรวมกันสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาท และหากมีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วแต่กรณีให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเีสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน

ค่าสินไหมทดแทน

เป็นการชดใช้ที่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดก่อน ฝ่ายใดที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
 1. ค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
 2. ค่าทดแทนกรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ค่าปลงศพ สูงสุด 300,000 บาทต่อคน
 3. ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไ้ข้ในวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
โดยค่าสินไหมทดแทนสูงสุดรวมกันสำหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิตหลังจากที่มีการรักษาพยาบาลรวมกันสูงสุด 304,000 บาทต่อคน
 

ทำประกันรถยนต์และต่อพ.ร.บ.
รถยนต์ได้ราคาดีที่สุด

สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ

 •  เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง*
 •  เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ
 •  ฟรีบัตรน้ำมันจำนวนจำกัด*
 •  ผ่อนประกันรถยนต์สบาย 0%
 •  ถึงจุดเกิดเหตุใน 30 นาที*

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อแนะนำการทำประกันภัยและต่อพ.ร.บ.รถยนต์

การทำประกันภัยและต่อพ.ร.บ. รถยนต์คือสิ่งจำเป็น มิฉะนั้นจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้และมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ข้อแนะนำที่สำคัญคือควรพกหลักฐานการประกันภัยและหลักฐานการต่อพ.ร.บ. รถยนต์ติดรถไว้เสมอ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้มีหลักฐานการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์นี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยแนะนำให้ทำประกันภัยและต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ กับบริษัทเดียวกันกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการเรื่องเอกสาร หากกำลังจะต่อประกันภัยหรือต่อพ.ร.บ. รถยนต์ราคาที่ดีที่สุดจากทางไดเร็คเอเชียสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-767-7777 และหากเจอราคา พ.ร.บ. รถยนต์ที่ถูกกว่าเราจ่ายส่วนต่าง* นอกจากนี้ยังสามารถต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์และเช็คค่าเบี้ยประกันได้ที่นี่
 

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

5 ขั้นตอนสะดวกซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ สะดวกจ่าย คุ้มครองได้ทันที

ต่อหรือซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ง่ายๆ เริ่มต้นที่เช็คเบี้ยประกัน เลือกปรับกรมธรรม์ตามต้องการ แล้วสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์หาเราได้โดยตรง

เช็คเบี้ยประกันภัยออนไลน์ หรือโทร 02-767-7777

ซื้อง่าย แถมเลือกความคุ้มครองหรือเพิ่มวงเงินคุ้มครองได้ตามใจ

จ่ายได้ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

คุ้มครองเต็มที่ทันทีที่จ่ายเบี้ยประกัน

กรมธรรม์จะถูกส่งทางไปรษณีย์ใน 7 วันทำการ