เอกสารประกอบการเคลม

ใบแจ้งเคลม

พนักงาน หรือ / ศูนย์จะเป็นผู้เตรียมให้

Claim Form

สมุดทะเบียนรถ

เพื่อยืนยันว่ารถของคุณ มีประกันในประเทศไทยผ่าน DirectAsia

Vehicle Registration Document

บันทึกความเสียหาย

เอกสารแสดงรายการความเสียหายที่ทางเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเป็นผู้ออกให้ฉบับจริง

Damage Report
Driver's license

ใบขับขี่

ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ

Witnesses

ชื่อและรายละเอียดพยาน (ถ้ามี)

พยานที่เห็นเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุสามารถช่วยเรียกร้องสินไหมของคุณได้ คุณจึงควรส่งรายละเอียดพยานให้กับเรา เพื่อที่เราจะได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

Photos and Invoices

รูปถ่ายและเอกสารอื่นๆ

กรณีบาดเจ็บต้องมีใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

ทีมช่วยเหลือด้านการเคลม

เจ้าหน้าที่

02-767-7788

แฟกซ์

02-767-7786

อีเมล

[email protected]
แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา