How to ทำใบขับขี่สากล 2566 ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

by | พ.ย. 2, 2023 | ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนน | 0 comments

อัปเดตวิธี ทำใบขับขี่สากล ก่อนหมดปี 2566 สำหรับคนไทยที่เตรียมเที่ยวหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศต้องไม่พลาด เช็คเงื่อนไข เอกสารที่ต้องใช้ให้เคลียร์ และที่สำคัญคือ ใบขับขี่สากล ใช้ในประเทศไหนได้บ้าง วันนี้ ‘ไดเร็ค เอเชีย (DirectAsia)’ ในฐานะเพื่อนที่รู้ใจเรื่อง ประกันรถยนต์ เตรียมข้อมูลมาให้อย่างแน่น ใช้เป็นคัมภีร์เตรียมขอใบขับขี่กันได้เลย

DirectAsia ประกันรถยนต์

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า ใบขับขี่สากล หรือ International Driving Permit (IDP) คือ เอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรว่า ได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถในต่างประเทศ  ซึ่งไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น ขับรถไปเรียน ทำงาน หรือขับรถท่องเที่ยว เป็นต้น โดยการแสดงหลักฐานจะต้องแสดงใบขับขี่สากลควบคู่กับใบขับขี่จากประเทศบ้านเกิด 

ใบขับขี่สากลใช้ในประเทศใดได้บ้าง

สิ่งที่กำหนดกฎในการใช้ใบขับขี่สากล คือ ข้อตกลงตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน 2 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาเจนีวา ปี 1949 และ อนุสัญญาเวียนนา ปี 1968 โดยแต่ละฉบับจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่อนุญาตให้ใช้และอายุของบัตร ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาทั้ง 2 แบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • อนุสัญญาเจนีวา 1949

มีอายุ 1 ปี ใช้ใบขับขี่ได้ใน 102 ประเทศทั่วโลก อาทิ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, อินเดีย, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, แคนาดา, อาร์เจนตินา เป็นต้น

 • อนุสัญญาเวียนนา 1968 

มีอายุ 3 ปี สามารถใช้ใบขับขี่ได้ใน 86 ประเทศทั่วโลก อาทิ บราซิล, เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์, จอร์เจีย, ฮังการี, ฟินแลนด์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอีกด้วยว่า ประเทศที่เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ สามารถใช้ใบขับขี่สากลที่ออกตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้

คุณสมบัติ ผู้ที่สามารถทำใบขับขี่สากลได้

สำหรับผู้ที่ต้องการขอใบขับขี่สากล ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชางต่างชาติ คุณจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อายุ 5 ปี

เอกสารทำใบขับขี่สากล 2566

เอกสารที่ต้องเตรียมเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใบขับขี่สากล แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

เอกสารทำใบขับขี่สากลสำหรับชาวไทย

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าประวัติส่วนตัวและส่วนที่มีการแก้ไขรายการ พร้อมกับฉบับจริง โดยเป็นเล่มที่ยังไม่หมดอายุและใช้ในการเดินทาง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
 3. สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือตลอดชีพ พร้อมกับฉบับจริง
 4. สำเนาการแก้ไขชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส, ใบหย่า (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ควรถ่ายเกิน 6 เดือน)
 6. กรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง ให้เตรียมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ ระบุประเทศที่จะเดินทาง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมเอกสารสำเนาข้อ 1 – 4 ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรูปถ่ายมาให้เรียบร้อย
 7. ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ รวมเป็นเงิน 505 บาท

เอกสารทำใบขับขี่สากลสำหรับชาวต่างชาติ

 1. สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือเดินทางและวีซ่าฉบับจริง โดยต้องไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง
 2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งฉบับจริงและสำเนา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
 3. สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือตลอดชีพ พร้อมกับฉบับจริง
 4. รูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ควรถ่ายเกิน 6 เดือน)
 5. ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ รวมเป็นเงิน 505 บาท

เปิดวิธี  ทำใบขับขี่สากล ฉบับปี 2566

หากต้องการทำใบขับขี่สากล สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. Walk-in เพื่อเข้ารับบริการได้ที่ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักงานขนส่งทุกจังหวัด ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. 
 2. จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

เมื่อไปถึงสำนักงานขนส่งตามวัน – เวลาที่จองคิวไว้ หรือวันที่ไปใช้บริการ ให้ผู้ขอใบขับขี่นำเอกสารที่ได้กล่าวไปข้างต้นไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำขอ จากนั้นรอตรวจสอบเอกสาร ชำระเงิน และรอรับใบขับขี่สากลได้เลย โดยใบขับขี่สากลที่ได้จะมีอายุ 3 ปี

 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ DLT Call Center 1584

ทำใบขับขี่สากล 2566

หากเปรียบใบขับขี่เป็นหัวใจหลักที่ผู้ขับขี่ต้องมี ประกันรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนมีรถควรมีเช่นกัน เลือกซื้อประกันติดรถเพื่อความอุ่นใจดีกว่า นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามสไตล์การขับขี่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 แถม ผ่อนสบาย ๆ 0% นาน 10 เดือน ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ ซื้อวันนี้ฟรี บัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 3,000 บาท ด่วนจำนวนจำกัด!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DirectAsia ประกันรถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ประกันรถยนต์ โทรฯ 02 767 7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

DirectAsia ประกันรถยนต์

ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนนHow to ทำใบขับขี่สากล 2566 ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?