บัตรประชาชนหาย ทะเบียนบ้านหาย ทำใหม่ที่ไหน

by | ก.ค. 12, 2022 | ไลฟ์สไตล์ | 0 comments

บัตรประชาชนหาย หรือ ทะเบียนบ้านหาย ไม่ต้องตกใจ! มาดูวิธีการทำบัตรใหม่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ต้องไปแจ้งทำบัตรใหม่ที่ไหน บัตรประชาชนหายต้องแจ้งความ หรือไม่ DirectAsia รวมไว้ให้แล้ว

บัตรประชาชนหาย ทำอย่างไร?

 • บัตรประชาชนคืออะไร

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ออกให้สำหรับคนไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ หรือการขอรับบริการในด้านต่าง ๆ

 • บัตรประชาชนหาย แจ้งความที่ไหน

บัตรประชาชนหาย ไม่ต้องแจ้งความ คุณสามารถขอยื่นเรื่องทำบัตรใหม่ได้เลย

 • บัตรประชาชนหาย ทําใหม่ที่ไหน

กรณีบัตรประชาชนสูญหาย ไม่ต้องกังวลใจไป เนื่องจากคุณสามารถทำบัตรใหม่ได้ โดยติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตเทศบาล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ภายในเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหาย หากพ้นกำหนด ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

ในส่วนเขตพื้นที่กทม. คุณสามารถจองคิวเพื่อนัดเวลาล่วงหน้าได้ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น  “BMAQ” ที่จะช่วยให้การรับบริการจากสำนักงานเขตเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยแอปฯ BMAQ สามารถตรวจสอบคิวรับบริการต่าง ๆ ทั้งในส่วนงานบัตรประชาชน คัดสำเนา ย้ายทะเบียนบ้าน งานทะเบียนราษฎรทั่วไป รวมถึงงานขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ โดยสามารถเลือกวัน เวลา สถานที่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ติดต่อราชการในแต่ละฝ่ายของสำนักงานเขตอีกด้วย

DirectAsia ประกันรถยนต์

 • บัตรประชาชนหาย ใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีที่ทำบัตรประชาชนหาย จำเป็นต้องใช้หลักฐาน ดังนี้

 1. เอกสารที่มีรูปถ่าย ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง ฯลฯ
 2. หากไม่มีหลักฐานตามข้อแรก ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรองต่อเจ้าหน้าที่
 • บัตรประชาชนหาย ใช้อะไรแทนได้บ้าง

สำหรับผู้ที่ทำบัตรประชาชนหาย รวมถึงไม่ได้พกบัตรประชาชนติดตัว สามารถใช้เอกสารอื่น ๆ สำรองแทนก่อนได้ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งจะระบุรูปถ่าย ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลวันหมดอายุของเอกสารที่ชัดเจน ได้แก่

 1. ใบขับขี่
 2. บัตรนักศึกษา
 3. บัตรข้าราชการ
 4. พาสปอร์ต
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. ทะเบียนบ้าน
 7. ใบแจ้งความบัตรประชาชนหาย

ทั้งนี้ ต้องบอกก่อน ว่าเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ และอาจไม่สามารถใช้แทนกันในบางกรณีได้ เช่น กรณีต้องเช็กอินขึ้นเครื่องบิน การทำบัตรประชาชนใหม่ หรือการสอบในรายการต่าง ๆ แนะนำให้สอบถามหน่วยงานที่จะติดต่อทำธุระก่อน เพื่อการเตรียมพร้อม ไม่ต้องเสียเวลากลับบ้านมาจัดเอกสารใหม่นั่นเอง

ทะเบียนบ้านหาย ชำรุด ควรทำอย่างไร

 • ทะเบียนบ้าน คืออะไร

ทะเบียนบ้านคือ เอกสารที่นายทะเบียนออกให้กับบ้านแต่ละหลังเมื่อมีการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอนบ้าน ซึ่งในเอกสารจะระบุ เลขรหัสประจำบ้าน หรือเลขที่บ้าน และรายการผู้อยู่อาศัยทั้งหมด โดยเจ้าบ้านจะต้องแจ้งเรื่องภายใน 15 วัน หลังสร้างบ้านแล้วเสร็จ หากไม่ดำเนินการจะถือว่ามีโทษ และปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
ในกรณีที่มีการแจ้งย้ายเข้าหรือย้ายออก เจ้าบ้านจะต้องทำเรื่องภายใน 15 วัน ตั้งแต่มีการย้าย หากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการย้ายที่อยู่สามารถแจ้งย้ายเรื่องปลายทางอัตโนมัติได้ โดยไปยื่นเรื่องด้วยตนเองที่สำนักทะเบียน
นอกจากนี้ผู้เป็นเจ้าบ้าน หรือหัวหน้าครอบครัวในบ้านหลังนั้น ยังต้องทำหน้าที่แจ้งเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ไม่ว่าจะเป็น แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งการย้ายเข้า-ออก แจ้งการปลูกสร้างบ้านใหม่ หรือรื้อถอน โดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือไม่ก็ได้ และหากเจ้าบ้านไม่สามารถทำหน้าที่เองได้ เช่น เจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย หรือหายสาบสูญ ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้านและดำเนินการแทน

 • ทะเบียนบ้านมีกี่ประเภท

ที่อยู่อาศัย หรือบ้านที่ได้รับอนุญาตให้มีการปลูกสร้าง จะต้องมีเอกสารที่นายทะเบียนออกให้ แบ่งเป็นทั้งหมด 5 ประเภทดังนี้

 1. ทะเบียนบ้าน ทร.14 (เล่มสีน้ำเงิน)

ทะเบียนบ้านสำหรับคนที่มีสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว

 1. ทะเบียนบ้าน ทร.13 (เล่มสีเหลือง)

ทะเบียนบ้านสำหรับคนต่างด้าว ไม่มีใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ที่เข้าเมืองแบบถูกกฎหมายโดยได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

ทะเบียนบ้านกลาง
ไม่ใช่ทะเบียนบ้าน แต่เป็นทะเบียนที่ออกโดยผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ที่มีการกำหนดให้ทำขึ้นเพื่อลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน 

 1. ทะเบียนบ้านชั่วคราว

ทะเบียนบ้านที่ออกให้กับบ้านที่สร้างขึ้นในที่สาธารณะหรือบุกรุกป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สามารถใช้เป็นเอกสารราชการได้เหมือนทะเบียนบ้าน และผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านชั่วคราวมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน 

 1. ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียน

ทะเบียนบ้านที่ออกโดยสำนักทะเบียน ตามข้อกำหนดของผู้อำนวยการทะเบียนกลาง เพื่อใช้ลงรายการบุคคลที่แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน ทร.14 เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ และให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้าน หากบ้านใดยังไม่มีให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ

DirectAsia ประกันรถยนต์

 • ทะเบียนบ้านหาย ทำอย่างไร

กรณีทะเบียนบ้านสูญหาย หรือชำรุดเสียหาย คุณสามารถยื่นเรื่องขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้เลย ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียม 30 บาท ในการดำเนินการ แต่สำหรับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมไว้โดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้ คุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1548

 • ทะเบียนบ้านหาย ใช้เอกสารอะไรบ้าง ทำใหม่ที่ไหน

เจ้าบ้านสามารถยื่นขอทะเบียนบ้านได้ที่สำนักทะเบียนที่ปลูกสร้างบ้าน โดยกรุงเทพฯ จะยื่นเรื่องได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต และต่างจังหวัดจะยื่นเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอำเภอ ที่สำคัญควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ดังนี้

เอกสารในการขอทะเบียนบ้าน มีดังนี้

 1. บัตรประชาชนของผู้ขอทะเบียนบ้าน

กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถไปทำเรื่องเองได้ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง แนบไปพร้อมใบมอบอำนาจและลงลายมือชื่อพยานจำนวน 2 คน

 1. ใบ ท.ร.9 หรือ ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานในท้องที่ที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่ 

 1. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ถ้ามี)

เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 ส.ป.ก.4-01 และ ส.ค.1 เป็นต้น ไม่รวม ภ.บ.ท.5 หรือใบภาษีบำรุงท้องที่ 

 1. ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน

ให้เตรียมใบอนุญาตสร้างบ้าน (กรณีปลูกบ้านใหม่) หรือ หนังสือรับรองสิ่งปลูกบ้าน (กรณีสร้างบ้านนานแล้ว) หรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน (ถ้ามี) หากไม่มีเอกสารดังกล่าวให้ใช้หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน 

 1. รูปถ่ายบ้านที่สร้างแล้วเสร็จ

ให้ถ่ายรูปบ้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นบ้าน (ขึ้นอยู่กับสถานที่แจ้ง ควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อน) 

DirectAsia ประกันรถยนต์

ขั้นตอนการยื่นขอทะเบียนบ้าน

 1. ไปยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนปลูกสร้างบ้าน ที่สำนักงานเขต และต่างจังหวัดสามารถยื่นเรื่องได้ที่ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอำเภอ
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ จากนั้นทำการออกเลขที่บ้านพร้อมกับจัดทำสมุดทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ส่งมอบทะเบียนบ้านให้กับผู้แจ้งเรื่อง
 4. ทำเรื่องย้ายบุคคลเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม แนะนำว่าให้สอบถามข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1548

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ประกันรถยนต์ โทรฯ 0-2767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คราคาประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันชั้น 1ประกันชั้น 1 เซฟประกันชั้น 2+ประกันชั้น 3+ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

 

DirectAsia ประกันรถยนต์

ไลฟ์สไตล์บัตรประชาชนหาย ทะเบียนบ้านหาย ทำใหม่ที่ไหน