พ.ร.บ.จราจรทางบก ชี้! เด็กไม่นั่งคาร์ซีทมีโทษปรับ

by | ก.ค. 26, 2022 | ไลฟ์สไตล์ | 0 comments

จับปรับจริง! ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้คาร์ซีทสำหรับเด็ก เพราะกฎหมายได้กำหนดการบังคับใช้ “คาร์ซีท” ขณะขับขี่ ข้อกำหนดจะมีอะไรบ้าง หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกปรับเป็นเงินเท่าไร อ่านเลย

ประกันรถยนต์ออนไลน์ ไดเร็ค เอเชีย สะดวกสบาย ปลอดภัย คุ้มค่าที่สุด

คาร์ซีท คืออะไร

คาร์ซีท (Car seat) คือ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กขณะนั่งในรถ มีลักษณะเป็นเบาะนั่งที่ทำหน้าที่คล้ายเข็มขัดนิรภัย โดยใช้ระบบผูกติดกับเบาะ ซึ่งมีความสำคัญ และจำเป็นมาก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก คาร์ซีทถูกนำมาใช้ และเป็นที่นิยมในหลายประเทศ ทั้งนี้ ยังมีการออกกฎหมายบังคับใช้ และมีบทลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน ส่วนในประเทศไทย แม้จะยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง แต่ก็เริ่มมีการควบคุมใช้คาร์ซีทบ้างแล้วเช่นกัน

การบังคับใช้คาร์ซีทสำหรับเด็กนั้น อยู่ในการกำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกำกับดูแลในส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก ในส่วนการกำหนดให้รถต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย มีรายละเอียดดังนี้

กฎหมายคาร์ซีท 2565 กำหนดไว้ว่าอย่างไร

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน อาทิ คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

    • กฎหมายคาร์ซีท ผู้โดยสารที่อายุไม่เกิน 6 ปี

ผู้โดยสารที่อายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

    • กฎหมายคาร์ซีท ผู้โดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร

ผู้โดยสารที่มีส่วนสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

    • กฎหมายคาร์ซีท มีโทษปรับหากฝ่าฝืน

กรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยพ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับในอีก 120 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพราะร่างกายของเด็กยังมีขนาดเล็กเกินไป ไม่เหมือนกับร่างกายของผู้ใหญ่ เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์จึงไม่เพียงพอต่อการยึดเหนี่ยว และปกป้องร่างกายของเด็กได้เท่าที่ควรเมื่อรู้ถึงความสำคัญ และประโยชน์ของคาร์ซีทแบบนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่จึงควรที่จะฝึกให้ลูกน้อยหัดนั่งคาร์ซีท และ ควรเลือกคาร์ซีทให้เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกเช่นกัน เพื่อช่วยปกป้อง และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ

แต่ถึงอย่างไร คาร์ซีทเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วยลดโอกาสเกิดความรุนแรง และการบาดเจ็บเพียงเท่านั้น การขับขี่ด้วยความไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

ไลฟ์สไตล์พ.ร.บ.จราจรทางบก ชี้! เด็กไม่นั่งคาร์ซีทมีโทษปรับ