ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

by | ส.ค. 9, 2022 | รู้หรือไม่ | 0 comments

หลายคนอาจเคยได้ยินว่าประกันภัยต้องจ่าย “ค่าสินไหมทดแทน” ให้แก่ผู้เอาประกันกรณีเกิดความเสียหายต่าง ๆ นานา แต่พอจะมีใครทราบความหมาย และที่มาที่ไปของการชดเชยค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ ซึ่งความจริงแล้วค่าสินไหมทดแทนไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินเท่านั้น DirectAsia จะมาอธิบายให้เข้าใจ เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รู้สิทธิ์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย และสำหรับผู้ขับขี่ สามารถเตรียมเอกสารเพื่อร้องขอค่าสินไหมทดแทนได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ในบล็อกนี้

ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร

โดยทั่วไปค่าสินไหมทดแทน คือการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดจนทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งสามารถคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การจ่ายเงินค่าเสียหาย การซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล หรือไม่สามารถคำนวณเป็นเงินก็ได้ เช่น ค่าทำขวัญ ค่าเสียหายต่อสิทธิ์ หรือทำให้เสียสิทธิ์ รวมไปถึงการ ข่มขู่ หลอกลวง ใช้กลฉ้อฉล ก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ทั้งสิ้น

ค่าสินไหมทดแทน การประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ “ค่าสินไหมทดแทน” ที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อพูดถึงในเชิงของประกันวินาศภัย จะต้องเป็นค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้เท่านั้น โดยเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทประกันภัย และเจ้าของกรมธรรม์ ซึ่งจะมีการชดใช้เงินเป็นจำนวนที่แน่นอน และจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย เนื่องจากเป็นผู้ละเมิด เพราะเมื่อบริษัทประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับผู้เอาประกันแล้ว ตามกฎหมาย บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ไปไล่เบี้ยเอาค่าสินไหม หรือค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวคืนจากผู้กระทำผิด หรือผู้ละเมิดนั่นเอง

ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร ได้สิทธิ์อะไรบ้าง ค่าสินไหมทดแทน ในประกันภัยรถยนต์

ค่าสินไหมทดแทน ในประกันภัยรถยนต์

สำหรับ “ประกันภัยรถยนต์” ค่าสินไหมทดแทนจะระบุอย่างชัดเจนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็น ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อรถยนต์ และคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งหากผิดเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ไม่คุ้มครองรถ หรือผู้เอาประกันภัยรถยนต์ได้

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยรถยนต์

ขั้นตอนการเคลม และเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละบริษัทประกันภัย แต่เอกสารหลัก ๆ จะต้องเป็นไปตามที่คปภ.ได้กำหนดไว้ แนะนำว่าให้ปรึกษากับบริษัทประกันภัยที่คุ้มครองรถยนต์ก่อนส่งเอกสาร จะได้ไม่เสียเวลา และโอกาสที่จะได้รับการชดเชยนั่นเอง ซึ่ง DirectAsia รวมแนวทางการเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้ให้แล้ว ดังนี้

 • ค่าสินไหมทดแทน ค่าซ่อมรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้ขับขี่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และพิจารณาหลักฐานจากการแจ้งเคลม ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการเคลมนี่แหละที่มีความสำคัญ เนื่องจากหลักฐานดังกล่าวสามารถนำส่งให้บริษัทประกันภัยไปไล่เบี้ยกับคู่กรณี หรือผู้ละเมิดได้ เพียงเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบเคลมตัวจริง
 2. สำเนาใบขับขี่ หรือสำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 3. ใบประเมินราคาค่าซ่อมรถ
 4. รูปถ่ายก่อน ระหว่าง และหลังซ่อม
 5. สำเนาสมุดบัญชีของเจ้าของกรมธรรม์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบให้ทำแทน
ไดเร็ค เอเชีย เคลมไวใน 30 นาที มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. เบี้ยราคาดี
 • ค่าสินไหมทดแทน ค่ารักษาพยาบาล/ค่าอนามัย

 1. ใบแจ้งความเสียหาย
 2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลที่ระบุชื่อผู้ประสบภัย
 3. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุชื่อผู้ประสบภัย
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน)
 6. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน ที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุผลคดีถึงที่สิ้นสุด
 7. หน้าตารางกรมธรรม์
 8. สําเนาทะเบียนรถ
 9. ชุดมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 • สินไหมทดแทน ค่าปลงศพ

 1. สำเนาใบมรณบัตร
 2. สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิต
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
 4. หลักฐานของญาติสายตรง เช่น บิดา มารดา บุตร ภรรยา สามี 
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นสามีหรือภรรยาของผู้เสียชีวิต)
 5. รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีหรือรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ชื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารสะกดถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชน
  • ระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
  • ระบุให้ชัดเจนผู้เสียชีวิตอยู่ในรถคันหมายเลขทะเบียนใด เป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ระบุทะเบียนรถถูกต้อง ทั้งหมวดพยัญชนะและตัวเลข
 6. สำเนากรมธรรม์
 7. สำเนาทะเบียนรถหรือสัญญาซื้อขาย (กรณีรถไม่มีหมายเลขทะเบียน)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขับขี่ (กรณีผู้เสียชีวิตไม่ใช้ผู้ขับขี่)
 9. สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ (ถ้ามี)
ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร ได้สิทธิ์อะไรบ้าง เมื่อรถเสียหายโดยสิ้นเชิง
 • สินไหมทดแทน เมื่อรถเสียหายโดยสิ้นเชิง

 1. สมุดทะเบียนรถ ลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
 2. หนังสือมอบอำนาจ, โอนกรรมสิทธิ์, จดทะเบียน หรือย้ายรถ
 3. แบบคำขอโอนและรับโอน
 4. หนังสือมอบกรรมสิทธิ์
 5. หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์และสละกรรมสิทธิ์
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 8. กุญแจรถ
 9. กรมธรรม์ต้นฉบับ
 10. สําเนาทะเบียนรถ
 11. สำเนาบันทึกประจำวันข้อเกิดเหตุของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)

พอจะเข้าใจ “ค่าสินไหมทดแทน” กันไปบ้างแล้ว สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูล เพื่อเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับประกันภัยรถยนต์ สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้เลย ถึงแม้รายการเอกสารข้างต้นจะเป็นเพียงแนวทาง แต่ก็ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเตรียมพร้อมในการจัดแจงเอกสารล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทประกันภัย จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ด้วย หากต้องการปรึกษาด้านการเคลมเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ชำนาญการได้โดยตรง ที่เบอร์ 02-767-7788 หรือศึกษารายละเอียดได้บนเว็บไซต์ >>คลิก<<

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

รู้หรือไม่ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร ได้สิทธิ์อะไรบ้าง