ซื้อขายรถมือสองเงินสด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ซื้อรถมือสองต้องได้เอกสารอะไรบ้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เดี๋ยวนี้การซื้อขายรถมือสองกันเองระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันและมีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะทั้งผู้ขายและผู้ซื้อสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกผ่านทางอินเทอร์เน็ต เขียนถึงการซื้อรถทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะต้องแชร์ถึงสิ่งที่ต้องระวังเสียหน่อย แต่ครั้งนี้ขอเขียนถึงเอกสารที่จะเป็นจะต้องใช้ในการซื้อขายรถก่อนแล้ว เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ จะแนะนำเกี่ยวกับเอกสารในกรณีที่เป็นการซื้อเงินสดหรือในกรณีที่โอนลอย

direct asia

ซื้อรถมือสองเงินสด ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อซื้อขายรถมือสองและขั้นตอนการซื้อขายรถยนต์

 • ทะเบียนรถ

  ต้องเป็นเล่มทะเบียนรถตัวจริงและต้องตรวจสอบข้อมูลภายในเล่มให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลของรถ เช่น เลขตัวถังของรถ เลขเครื่องยนต์ หรือสีของรถยนต์ และควรตรวจสอบประวัติการเสียภาษีด้วยว่าเสียภาษีตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ และในวันที่ซื้อขายภาษีขาดไหม อีกจุดที่สำคัญมากๆ คือ ชื่อของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับเอกสารต่างๆ ที่จะต้องใช้ร่วมกันในการโอน

 • หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์

  ควรหาเอกสารสัญญาที่เป็นสัญญาสำหรับการซื้อขายรถโดยตรงเพื่อให้ช่องกรอกข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขภายในสัญญาถูกต้องและครบถ้วนตามกฏหมาย และสัญญาต้องเป็นแบบที่มีสำเนาหรือทำขึ้น 2 ฉบับ ในการกรอกข้อมูลควรกรอกให้ครบถ้วน เพราะเป็นหลักฐานสำคัญในการใช้ยืนยันในการซื้อขายครั้งนั้น

 • ใบโอนรถ หรือ แบบคำขอโอนและรับโอน

  ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องขอจากกรมการขนส่งทางบก หรือจะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ที่นี่ คลิก การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต้องถูกต้องและตรงตามข้อมูลในทะเบียนรถ

 • หนังสือมอบอำนาจ

  หากผู้ซื้อต้องนำรถเป็นผู้ที่นำรถไปโอนด้วยตัวเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าใช้สำหรับมอบอำนาจในการทำอะไรบ้าง หลักๆ ก็คือ การโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์ และอย่าลืมให้ผู้ขายเซ็นต์ในช่องผู้มอบอำนาจมาด้วย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย

  และเอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่จะซื้อขาย เอกสารของผู้ขายทั้งในบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจะต้องตรงกัน และตรงกับในทะเบียนรถด้วย ที่สำคัญบัตรประชาชนของผู้ขายต้องไม่หมดอายุ

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายรถยนต์มือสอง


สัญญาซื้อขายรถยนต์

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ ………………………………………………………………………………………………………………………………

เมื่อวันที่ …………………………………………………

ระหว่าง นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………….อายุ…………………..อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ……………………….. ตำบล/แขวง ……………………….  อำเภอ/เขต…………………………..จังหวัด …………………………. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่………………………………..ออกให้โดย………………………ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ขาย”

ฝ่ายหนึ่งกับ  นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………อายุ……………..อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ………………… ตรอก/ซอย ………………………… ถนน ……………………….. ตำบล/แขวง ……………………….  อำเภอ/เขต…………………………..จังหวัด …………………………. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่………………………………..ออกให้โดย………………………ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเงื่อนไขสัญญากันไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1.  ผู้ซื้อตกลงซื้อ และผู้ขายตกลงขายรถยนต์ประเภท……………………………….. ยี่ห้อ …………………………………. รุ่น……………………ปี……………….. เกียร์……………………..สี………………………..หมายเลขทะเบียน………………………………….

หมายเลขเครื่อง………………………………………………….หมายเลขตัวถังรถยนต์…………………………………………………………… ทั้งนี้ รายละเอียดของรถยนต์ปรากฏตามสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์แนบท้ายสัญญา และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ข้อ 2.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าว ในราคาทั้งสิ้น……………………………………….. บาท (……………………………………………………………………………..)

ข้อ 3.  ในวันทำสัญญาฉบับนี้  ผู้ซื้อตกลงวางเงินมัดจำบางส่วนให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวนเงิน…………………………… บาท (……………………………………………………………………………)  ซึ่งผู้ขายได้รับไว้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว  และคู่สัญญาได้ถือว่าเงินมัดจำดังกล่าวนี้ เป็นเงินชำระราคาส่วนหนึ่ง

ข้อ 4.  ผู้ซื้อตกลงชำระราคา ส่วนที่เหลืออีก………………………. บาท (…………………………………………………………..)ภายในวันที่……………………………………  โดยแบ่งชำระเป็น……………….งวด  ดังต่อไปนี้

งวดที่……..…..  ภายในวันที่………………………………..  เป็นเงิน……………………………………………………………

งวดที่……..…..  ภายในวันที่………………………………..  เป็นเงิน……………………………………………………………

งวดที่……..…..  ภายในวันที่………………………………..  เป็นเงิน……………………………………………………………

งวดที่……..…..  ภายในวันที่………………………………..  เป็นเงิน……………………………………………………………

งวดที่……..…..  ภายในวันที่………………………………..  เป็นเงิน……………………………………………………………

ข้อ 6.  ผู้……………ตกลงจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของรถยนต์ในสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้……..……เองทั้งสิ้น โดยผู้…….……..ได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวมอบให้ผู้…………..เรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้ข้อ 5.  ผู้ขายได้ทำการส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อแล้ว  ในสภาพเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อทุกประการ และให้ถือว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ได้โอนให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้

ข้อ 7.  หากผู้ซื้อผิดสัญญา  ผู้ซื้อยอมให้ผู้ขายริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น  และหากผู้ขายผิดสัญญา  ผู้ขายต้องคืนเงินที่ได้รับจากผู้ซื้อทั้งหมด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ ฉบับนี้สำหรับ……….……

ลงชื่อ……………………………………………….(ผู้ขาย)

(…………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………………………….(ผู้ซื้อ)

(…………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………………………….(พยาน)

(…………………………………………………..)

ลงชื่อ……………………………………………….(พยาน)

(…………………………………………………..)


ข้อควรระวังในขั้นตอนการซื้อขายรถมือสอง

เรื่องเอกสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากนอกจากเรื่องของทะเบียนปลอมหรือไม่ปลอมซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเขียนถึงในโอกาสต่อไป เอกสารต่างๆ ที่บอกไปนั้นข้อมูลต่างๆ จะต้องถูกต้องและตรงกัน มีผิดไปแม้เพียงตัวเลขสักตัวเดียวก็มีปัญหาได้ หากมีปัญหาขึ้นมาจริงๆ ผู้ซื้อนั่นแหละจะเป็นฝ่ายลำบาก ยิ่งถ้าผู้ขายอยู่ไกลยิ่งไม่ต้องพูดถึง เป็นปัญหาโลกแตกเลยล่ะ บางทีอยู่ใกล้ๆ ก็ไม่ใช่ว่าจะสบาย เพราะคนที่ขายรถหลายคนเมื่อขายเสร็จแล้วก็อยากให้ภาระพ้นๆ ตัวไป ไม่อยากจะเกี่ยวข้องใดๆ อีก

เรื่องซื้อรถมือสองนี่พูดยากคนซื้อก็กลัวคนขาย คนขายก็กลัวคนซื้อ ดังนั้นเมื่อมีการซื้อขายกันแล้วควรรีบจัดการโอนให้เรียบร้อย ทางที่ดีจัดการโอนให้เรียบร้อยทันทีหลังจากที่ซื้อรถมือสองมานั่นแหละ ถ้าคุณซื้อมาใช้เองนะ แต่ถ้าซื้อมาเพื่อที่จะขายต่อก็ต้องถือชุดโอนนั้นไว้ก่อน แล้วเก็บไว้ให้ดีล่ะ หายขึ้นมาล่ะแย่เลย เมื่อได้รถมือสองมาแล้วถ้าต้องทำประกันภัย ไดเร็คเอเชีย มีประกันภัยรถยนต์สำหรับรถมือสอง โดยรถมือสองอายุมากถึง 10 ปีก็ยังซื้อประกันภัยชั้น 1 และเลือกซ่อมห้างได้  แต่หากรถมือสองที่มีอายุมากกว่า 10 ปีก็สามารถซื้อประกันภัยประเภท 2+ หรือ 3+ และสุดท้ายหากรถมือสองมีอายุมากกว่า 15 ปีซื้อประกันภัยชั้น 3 ได้ด้วยราคาเพียงพันนิดๆเท่านั้นเอง


สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+ , ประกันรถยนต์ 3+ , ประกันชั้น 2 , และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


การันตีราคาดี ผ่อนสบาย 0% 10 เดือน


ไม่มีเวลาเช็คเบี้ย? ปรึกษากับเราโดยตรงที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง