ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัคร มีกี่ประเภท?

ประกันรถยนต์ มีกี่ประเภท

ประกันรถยนต์ มีกี่ประเภท

ประกันภัยรถยนต์มีให้ผู้ใช้รถเลือก 5 ประเภท คือ ประเภท 1, 2, 3, 2+ และ 3+ โดยมีความคุ้มครองแตกต่างกันดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้รับความนิยมที่สุด ประกันภัยประเภท 1 ให้การคุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะทั้งฝั่งผู้เอาประกันภัยและคู่กรณีเมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด ความบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายจากไฟไหม้ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติเช่น น้ำท่วม นอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายต่อกระจกรถ และค่าใช้จ่ายในการลากจูงด้วย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

คุ้มครองชีวิตร่างกาย ความบาดเจ็บ ทรัพย์สินของคู่กรณี เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด รวมถึงให้ความคุ้มครองความสูญหายและเหตุไฟไหม้ของตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย แต่ไม่คุ้มครองถึงตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยกรณีชน หรือ พลิกคว่ำ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณี เมื่อผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดเท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ให้ความคุ้มครองเหมือนประเภท 2 แต่มีส่วนเพิ่มคือการให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ในวงเงินที่ได้ซื้อไว้ เช่น 100,000 หรือ 150,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ให้ความคุ้มครองเหมือนประเภท 2 แต่มีส่วนเพิ่มคือการให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ในวงเงินที่ได้ซื้อไว้ เช่น 100,000 หรือ 150,000 บาท

ถ้าทำประกันชั้น 3 แล้วอยากเปลี่ยนเป็นชั้น 1 ได้ไหม

การเปลี่ยนประเภทของประกันภัยรถยนต์จากเดิมที่เคยทำอยู่ไปเป็นอีกประเภทหนึ่งสามารถที่จะทำได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนประเภทของการประกันภัยมีเงื่อนไขดังนี้

  • เปลี่ยนในกรณีต่ออายุกรมธรรม์ในเงื่อนไขการเปลี่ยนที่เป็นการต่ออายุกรมธรรม์ หากผู้ใช้รถต้องการเปลี่ยนประเภทความคุ้มครอง เช่น เดิมเคยทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่3 อยู่ ในปีต่อไปต้องการเปลี่ยนเป็นประเภทที่1 สามารถทำได้กับไดเร็ค เอเชีย หากรถยนต์มีอายุไม่เกิน 10ปี และในกรณีที่มีการเปลี่ยนประเภทของการประกันภัยนี้ นอกจากการสอบถามข้อมูลผู้ใช้รถแล้ว เจ้าหน้าที่ของไดเร็ค เอเชีย ต้องขอตรวจสภาพรถก่อน โดยจะไม่คุ้มครองรอยแผลเก่าที่มีอยู่ก่อนเปลี่ยนกรมธรรม์
  • เปลี่ยนประเภทประกันภัยรถยนต์ระหว่างปี หากผู้ใช้รถซื้อประกันภัยรถยนต์กับไดเร็ค เอเชียอยู่แล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนประเภท จากประเภทที่3 ไปเป็นประเภทที่ 1 ทางบริษัทฯสามารถดำเนินการให้ได้ โดยจะต้องขอตรวจสภาพรถก่อน บริษัทฯจะไม่คุ้มครองรอยแผลเก่าที่มีอยู่ก่อนเปลี่ยนกรมธรรม์ และผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเงินเพิ่ม เช่น ก่อนหน้านั้นได้ติดต่อซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 โดยจ่ายค่าเบี้ยไว้ที่ 3,000 บาท หากต้องการเปลี่ยนไปการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่งสมมุติมีค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ที่17,000บาทลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินอีก 14,000บาท

    แต่หากทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 อยู่กับบริษัทอื่น ลูกค้าก็สามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กับไดเร็ค เอเชียได้ แต่ต้องชำระค่าเบี้ยเต็มจำนวนตามปกติ การขอทำเรื่องคืนเงินส่วนต่างกรณีใช้กรมธรรม์ไม่ครบปี โดยต้องติดต่อกับทางบริษัทฯเดิมว่าสามารถทำได้หรือไม่ หรือว่าสามารถขอคืนได้เท่าไร หากไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินส่วนต่าง ลูกค้าจะมีสิทธิในกรมธรรม์ 2 ฉบับ แต่ในการใช้สิทธิความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุหรือการเคลม สามารถเลือกใช้สิทธิจากกรมธรรม์จากฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น

ต่อพรบรถยนต์ แต่ไม่ทำประกันภัยรถยนต์ได้ไหม

การทำประกันภัยรถยนต์ถือเป็นความคุ้มครองภาคสมัครใจ ลูกค้าจะทำเฉพาะ พรบ.ซึ่งเป็นข้อบังคับตามกฎหมายเท่านั้นก็ได้ แต่พรบ.จะให้ความคุ้มครองเฉพาะร่างกายบุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินหรือรถยนต์ด้วย

ดังนั้นหากลูกค้าเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุครั้งนั้น ลูกค้าต้องจ่ายค่าเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งหมดทั้งของตนเองและคู่กรณีด้วยตัวเอง ซึ่งความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอาจสูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายในแต่ละปีก็ได้