รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

by | ก.ย. 8, 2020 | ประกันรถยนต์ | 0 comments

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารถทุกประเภทต้องต่อทะเบียน หรือเสียภาษีประจำปีทุกคัน แต่รู้หรือไม่ว่า หลังจากนี้เจ้าของรถที่จะต่อทะเบียนจะต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับหลังพ้นกําหนด 30 วัน นับจากวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยเจ้าของรถต้องนํารถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจําปี รายละเอียดดังนี้

ประเภทรถยนต์ที่ต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษี

1. รถยนต์รับจ้าง ตรวจสภาพไม่เกิน 1 เดือนก่อนเสียภาษี

เจ้าของรถจะต้องตรวจสภาพก่อนถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปีไม่เกิน 1 เดือน โดยตรวจสภาพล่วงหน้า ณ สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน สำหรับประเภทรถดังต่อไปนี้

 • รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
 • รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่)
 • รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
 • รถยนต์รับจ้างสามล้อ
 • รถยนต์บริการธุรกิจ
 • รถยนต์บริการทัศนาจร
 • รถยนต์บริการให้เช่า
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ

 

2. รถกระบะ รถบรรทุก รถแต่ง ตรวจสภาพไม่เกิน 3 เดือนก่อนเสียภาษี

เจ้าของรถจะต้องตรวจสภาพก่อนถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยตรวจสภาพล่วงหน้า ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เว้นแต่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลให้ตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน สำหรับประเภทรถดังต่อไปนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งสูงสุดตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในข้อมูลรายละเอียดจำเพาะ (Specification) เกิน 12 ที่นั่ง ดังนี้
 • รถที่จดทะเบียนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
 • รถที่จดทะเบียนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
 • รถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2558 และได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 หรือทะเบียนระงับตามมาตรา 86/4 หรือถูกยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียน แล้วนำมาขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 • รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติม หรือดัดแปลงรถที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการใช้งาน ได้แก่ โครงคัสซี ตัวถัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ช่วงล่าง และช่วงล้อ

3. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี

รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี กรณีนี้ต้องตรวจสภาพล่วงหน้าเช่นกัน ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือสถานตรวจสภาพรถ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

รถแต่ง ต้องแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์และตรวจสภาพก่อนเสียภาษี

ในกรณีเจ้าของรถประสงค์จะขอเสียภาษีประจำปี พร้อมกับการแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์ต่างๆ การแจ้งเปลี่ยนสี เครื่องยนต์ ชนิดเชื้อเพลิง ติดตั้งโครงหลังคา หรือโครงเหล็ก เสริมกระบะข้างรถ เปลี่ยนแปลงแหนบ เพลา และขนาดของยาง รวมถึงกรณีรถที่แผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือน จะต้องตรวจสภาพล่วงหน้า ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เว้นแต่กรณีเจ้าของรถมีความประสงค์จะขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถพร้อมกับเสียภาษีประจำปี ให้เจ้าของรถนำผลการตรวจสภาพไปดำเนินการเสียภาษีประจำปี และขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

ภายใต้บังคับความในข้อ 2 รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก เจ้าของรถจะต้องตรวจสภาพก่อนถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน ได้แก่ โดยตรวจสภาพล่วงหน้า ณ สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรถยนต์ในกลุ่มดังกล่าวมีดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนําไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจําปี

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ในกรณีรถตามวรรคหนึ่งเป็นรถของส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง และรถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจำอยู่ในประเทศไทย และรถของสำนักงาน เศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลต่างประเทศ

 

โดยตรวจสภาพล่วงหน้า ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก

สนใจประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองสูง ราคาดี แถมผ่อนได้ 0% นาน 10 เดือน*


สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+ , ประกันรถยนต์ 3+ , ประกันชั้น 2 , และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แหล่งข้อมูล: ราชกิจจานุเบกษา

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปีต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี