รางวัลที่เราได้รับ

รางวัลการันตีคุณภาพและการบริการ

DirectAsia กับมาตรฐานรางวัลระดับสากล

รางวัลที่เราได้รับ

ไดเร็คเอเชีย ประเทศไทยรับรางวัลองค์กร "กลยุทธ์การบริหารการตลาดยอดเยี่ยม (Best Tele Marketing Contact Centre)” ประจำปี 2558 จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

award

และได้รับอีก 7 รางวัลดีเด่นและชมเชยในประเภทบุคคล ประจำปี 2558 จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย โดย Customer Care Team ได้แก่

  • นส.สุระภา อารีราษฎร์ – รางวัล ดีเด่น Contact Centre Manager ประจำปี 2015
  • นส.รัฐธิดา ศิริจรรยารักษ์ - รางวัล ดีเด่น Contact Centre Supervisor ประจำปี 2015
  • นส.ขวัญชีวิต ภูมิพันธ์ - รางวัล ชมเชย Contact Centre Supervisor ประจำปี 2015
  • นส.วรรณสาห์ พัฒโณ – รางวัล ชมเชย Contact Centre Agent ประจำปี 2015
  • นส.ณัฏฐพร สัมฤทธิ์ภักดี - รางวัล ชมเชย Contact Centre Agent ประจำปี 2015
  • นส.ปฐาภัทร เลาหไพศาล - รางวัล ดีเด่น Contact Centre Agent ประจำปี 2015
  • นส.พนินทร กลิ่นหมื่นไวย - รางวัล ชมเชย Contact Centre Support Professional ประจำปี 2015
award

และใน 5 ปีที่ผ่านมา ไดเร็คเอเชียยังได้รับรางวัลอีกมากมายในระดับเอเชีย ล่าสุดคือรางวัล 2015 Asia’s Top Influential Brands - Direct-To-Consumer Insurance จาก Brand Alliance Group ซึ่งมาจากการทำวิจัยผ่านแบบสอบถาม เพื่อฟังเสียงของผู้บริโภคกว่า 4,000 คน โดยใช้ข้อมูลจากช่วง 2013-2015 ที่ผ่านมา

award