เงื่อนไขและข้อกำหนด - ชิงรางวัลบัตรเติมน้ำมันใช้ฟรีทั้งปี มูลค่า 1 แสนบาท!

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • คุณต้องเป็นคนสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ( “โปรโมชั่น”)
  • คุณต้องเป็นผู้ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์กับ บริษัท ไดเร็ค เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และชำระค่าใช้จ่ายแล้วอย่างครบถ้วน และไม่เป็นบุคคลในเงื่อนไขต่อไปนี้
   • กรรมการ, พนักงาน, หรือลูกจ้าง หรือคนในครอบครัวพนักงานในกลุ่ม บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) ( ซึ่งถือว่าเป็น “ผู้จัดโปรโมชั่น”), บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯใดๆ ที่สนับสนุนรางวัลในโปรโมชั่นดังกล่าว
   • ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การผลิต การกระจายเนื้อหา และ/หรือสื่อที่ใช้ในโปรโมชั่นดังกล่าว
   • ผู้ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่านตัวแทนหรือใช้บริการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย หรือเป็นผู้แนะนำการเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย
 2. ระยะเวลา
  • การเข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 00.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2556 จนถึง 23.59 น.วันที่ 31ตุลาคม 2556
 3. วิธีการเข้าร่วม
  • คุณสมบัติในการเข้าร่วมโปรโมชั่นและเป็นผู้โชคดีในการร่วมชิงรางวัล ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท1, ประเภท2, ประเภท 3, ประเภท2+, หรือประเภท3 + ,หรือกรมธรรม์ภาคบังคับ โดยกรมธรรม์สำหรับรถยนต์ 1 คัน มีสิทธิในการจับฉลาก 1 สิทธิโดยอัตโนมัติ
 4. การตรวจสอบการเข้าร่วมโปรโมชั่น
  • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของบริษัท Direct Asia (Thailand)Limited ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ การจับรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
  • รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจับรางวัลจะประกาศบนเว็บไซต์ www.directasia.co.th, facebook fanpage และ บล็อก ของเรา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
  • ผู้โชคดีต้องติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผล (ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2556) เบอร์โทร 0-2627-7777 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
 5. เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น
  • การพิสูจน์ราคาของกรมธรรม์ปัจจุบันและบัตรประชาชนแสดงตัวตนของผู้ได้รางวัล
   • ผู้ได้รับรางวัลต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่จำหน่ายโดย บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดที่ยังมีผลอยู่จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 หากมีการยกเลิกหรือขอคืนกรมธรรม์ก่อนวันดังกล่าว การได้รางวัลถือเป็นโฆฆะ
 6. รางวัล
  • บัตรเติมน้ำมันปั้มน้ำมันบางจาก มูลค่า 50,000 บาทจำนวน 2 ใบมีอายุการใช้งาน 2 ปี รวมมูลค่า 100,000 บาท สำหรับผู้โชคดี 1 ท่าน
  • รางวัลนี้ไม่สามารถต่อรอง แลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ และไม่อนุญาตให้แบ่งแยกหรือขายคืนได้
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชค จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามมตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และถ้าผู้รับรางวัลไม่มาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในกำหนด 30 วันหลังจากประกาศชื่อผู้ชนะดังกล่าว ต้องถือว่าสละสิทธิ์รางวัลนั้น
  • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของบริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนรางวัลนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
  • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ เกี่ยวกับรางวัลและคำอธิบายรางวัลนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างและถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 7. ความรับผิดชอบ
  • ทั้งนี้โดยที่สามารถตกลงได้ตามที่กฎหมายอนุญาตผู้จัดโปรโมชั่นและผู้สนับสนุนรางวัล ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสำหรับ
   • ความแม่นยำของคำอธิบายรางวัลหรือภาพประกอบ
   • การขาดหยุดบริการของปั้มน้ำมันบางจาก การสูญหายของบัตร การล่าช้าซึ่งเป็นผลมาจากการออกใบเสร็จหรือความเสียหายของ หรือความเสียหายต่อรางวัลที่ได้รับ
   • (เว้นแต่คำยืนยันหรือเงื่อนไขตามกฎหมายซึ่งไม่อาจยกเว้นได้โดยผู้จัดโปรโมชั่น) คำรับรอง, คำยืนยัน เงื่อนไข หรือ การให้ประกันเกี่ยวกับรางวัล
   • ภาษี, ค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่ผู้ชนะจำเป็นต้องจ่ายในเวลาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัล (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้จัดโปรโมชั่นได้ตกลงรับผิดชอบไว้โดยเฉพาะในกฎเช่นเดียวกัน)
   • ทุกๆ ค่าใช้จ่าย การบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยตรงหรือโดยอ้อม กับบุคคลที่สมัครเข้าร่วมโปรโมชั่น หรือ การได้รับรางวัล การใช้รางวัล(ที่ใช้ถูกหรือใช้ผิดพลาด)ซึ่งได้รับมา
  • ถ้าหากผู้ได้รับรางวัลไม่มาแสดงตัวเพื่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากการประกาศชื่อผู้โชคดี จะถือว่าท่านสละสิทธิ และรางวัลดังกล่าวจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของผู้จัดโปรโมชั่นในระหว่างการรอส่งให้กับผู้ได้รับรางวัล โดยผู้จัดโปรโมชั่นมีสิทธิ์ที่จะใช้หรือจ่ายโอนรางวัลตามดุลพินิจ หากยังมีรางวัลที่ไม่มีผู้มาแสดงตัวขอรับหลังหมดเขตรับรางวัล ผู้จัดโปรโมชั่นมีสิทธิ์และดุลพินิจที่จะใช้หรือจ่ายโอนรางวัลเหล่านั้นได้
  • การแจ้งแสดงตัวเพื่อรับรางวัลเป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของผู้แสดงตัวขอรับรางวัล ดังนั้นการชำระภาษีหรือประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับรางวัลจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับรางวัล
 8. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ในการดำเนินการจัดโปรโมชั่นนี้ ผู้จัดโปรโมชั่นอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ ผู้จัดโปรโมชั่นจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่มากกว่าจุดประสงค์ในการจัดโปรโมชั่น การวิเคราะห์โปรโมชั่นนี้ และการประชาสัมพันธ์ที่ระบุไว้ในกฎ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณ
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำชื่อ-นามสกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับรางวัลชิงโชคตามที่เห็นสมควร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อบังคับและการปฏิบัติตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ผู้สมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นต้องปฏิบัติตามการตัดสินในดุลพินิจของศาลไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ของ ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) โทร 0-2627-7777

เช็คเบี้ยประกันทันที
About DirectAsia.com
 
Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube
DirectAsia.co.th uses VeriSign SSL for secure e-commerce and confidential communications

เว็บไซต์นี้ใช้ VeriSign SSL สำหรับการสื่อสาร e-commerce
และเป็นความลับการรักษาความปลอดภัย

สามารถชำระเงินผ่านบัตร Visa, MasterCard และ Counter Service ใน 7-Eleven
Thailand Insurance