ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี 5 ท่าน

ที่ได้รับรางวัล ดูบอลพรีเมียร์ลีก พร้อมเที่ยวอังกฤษ 5 วัน 4 คืน ได้แก่

 

คุณ ไพบูลย์ ศิริแพทย์

คุณ วาสนา บ้านแก่ง

คุณ ศุภสิรา หทัยลักษณ์

คุณ ภัสพร วรรณศรากร

คุณ ชนงค์ภรณ์ วงค์เกียรติขจร

 
 
ไดเร็คเอเชีย
 
รายชื่ือผู้โชดี ไดเร็คเอเชีย
เงื่อนไข:
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคือ ผู้ซื้อและชำระเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกชนิด ที่ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้ทำสัญญาประกันภัย ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.2559 – 15 ม.ค.2560 โดยจะต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนหมดเขต
 • ระยะเวลาร่วมรายการ คือ 15 พ.ย.2559 – 15 ม.ค.2560
 • ทั้งกรมธรรม์ที่ออกใหม่และกรมธรรม์ต่ออายุสามารถเข้าร่วมได้
 • ทั้งกรมธรรม์ที่ซื้อทางเวบไซต์และทางโทรศัพท์สามารถเข้าร่วมได้
 • กรมธรรม์ที่ระบุชื่อผู้เอาประกันในรูปนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 • สิทธิ์จะถูกยกเลิกหากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อน 1 ก.พ. 2560
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ทะเบียนรถ
 • รางวัลคือ แพ็คเกจทัวร์อังกฤษ 5 วัน 4 คืน ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างเลสเตอร์ กับลิเวอร์พูลที่สนามเลสเตอร์ ในวันที่ 25 ก.พ. 2560 รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมตั๋วเครื่องบินและโรงแรม มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,500,000 บาท วันเดินทางคือ 21-27 ก.พ. 2560 ( หากทางพรีเมียร์ลีกประกาศเลื่อนวันแข่ง โปรแกรมอาจมีความเปลี่ยนแปลง)
 • จับรางวัลวันที่ 19 ม.ค. 2560 ที่ สนญ.บริษัท ไดเร็คเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 ม.ค. 2560 ผ่านทางเวบไซต์ www.DirectAsia.co.th
 • บริษัทฯจะจับรางวัลจากชื่อและหมายเลขทะเบียนรถยนต์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่สามารถแสดงหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง ตามเงื่อนไข คือ บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันกับชื่อเจ้าของรถยนต์ทะเบียนที่ได้รับรางวัล เท่านั้น
 • ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง ที่ สนญ.บริษัท ไดเร็คเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 23-31 ม.ค. 2560 (ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ ) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • หากผู้โชคดีไม่สะดวกเตรียมเอกสาร, ไม่ผ่านวีซ่า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ (รวมถึงผู้โชคดีที่ไม่สามารถเตรียมหนังสือเดินทางได้)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดีที่จะเดินทางไป ต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี (ก่อนวันเดินทาง)
 • บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราตามที่กฏหมายกำหนด แทนผู้โชคดี
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • พนักงานและครอบครัว ในกลุ่มบริษัท ไดเร็คเอเชีย รวมถึงพนักงานของบริษัทอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับรางวัลนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัล
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 
Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง