การันตีเลือกซ่อมที่ไหนก็ได้ (My workshop option)

รับประกันเลือกซ่อม สถานบริการซ่อมรถยนต์ ที่ไหนก็ได้ สำหรับรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ ประสงค์จะนำเข้าซ่อม โดยมีการชำระค่ากรมธรรม์ประกันรถยนต์รวมความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เลือกซ่อม อู่ห้างและอู่ของฉัน (My workshop) ของกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+ และ 3+

กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยละเอียด

1. คำจำกัดความ

สถานบริการซ่อมรถยนต์ หมายถึง สถานบริการใด ๆ ที่ให้บริการซ่อมรถยนต์ อาทิเช่น ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ , อู่ในเครือของบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) , อู่แนะนำ ของ directasia.com, อู่ที่ผู้เอาประกันให้ความไว้วางใจในการจัดซ่อม หรือ อู่ทั่วไป เป็นต้น

รถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย หมายถึง รถยนต์คันที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ได้รับความเสียหายจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองของกรมธรรม์ภาคสมัครใจ เฉพาะประเภท 1, 2+ และ 3+

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม์ โดยผ่านการซื้อกรมธรรม์กับ directasia.com

ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ หมายถึง ผู้ขับขี่ที่ระบุในกรมธรรม์ ตาม Value Plan หรือ ผู้ขับขี่ที่ได้รับการยินยอมให้ขับรถยนต์คันเอาประกันภัย ตามกรมธรรม์ Value Plus Plan และ Flexible Plan ตามปกติวิสัยโดยไม่รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์รถยนต์ที่เอาประกันภัย หรือกระทำความผิดฐาน ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ โจรกรรม ยักยอกทรัพย์

อู่ห้างและอู่ของฉัน (My workshop) คือ เงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่ทาง Direct Asia Thailand เป็นผู้นำเสนอและขายให้แก่กลุ่มลูกค้า สำหรับการเข้าซ่อมที่สถานบริการซ่อมรถยนต์ใด ๆ ก็ได้

2. ผู้มีสิทธิได้รับการการันตี

ผู้มีสิทธิได้รับการการันตีเงื่อนไขการให้บริการนี้ คือ ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ เท่านั้น

3. การพิจารณากระบวนการการันตี

การการันตี นี้ อนุญาต ให้ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ สามารถนำรถเข้าซ่อม ที่สถานบริการซ่อมรถยนต์ทุกแห่ง ตามความประสงค์ของลูกค้า โดยมีข้อตกลงดังนี้

 1. สามารถนำรถยนต์คันเอาประกันที่ได้รับความเสียหายและได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เข้าซ่อมได้ที่ ศูนย์ในเครือของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย (จำกัด) มหาชน และ ศูนย์แนะนำของ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ตามรายชื่อที่ปรากฎบนเวปไซต์
 2. หากต้องการเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ ที่ไม่ได้มีรายชื่อบนเวปไซต์ กรุณาแจ้งรายละเอียดศูนย์ที่ต้องการเข้าซ่อมให้ เจ้าหน้าที่ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ทราบ ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีเวลาประสานงานและแจ้งขั้นตอนการทำงานกับศูนย์นั้น
 3. ไม่ว่า ด้วยเหตุผลใด ๆ หากท่านประสงค์จะเข้าซ่อม อู่ทั่วไป หรือ อู่ที่ท่านไว้ใจในการซ่อมรถยนต์ของท่าน ซึ่งไม่ได้เป็น อู่ในเครือ ของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย (จำกัด) มหาชน หรือ อู่แนะนำของ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แต่อย่างใด กรุณาแจ้งรายละเอียดศูนย์ที่ต้องการเข้าซ่อมให้ เจ้าหน้าที่ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ทราบ ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีเวลาประสานงานและแจ้งขั้นตอนการทำงานกับอู่นั้น ๆ
 4. นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกใช้บริการ จากอู่ในเครือ ของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย (จำกัด) มหาชน และ อู่แนะนำของ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ตามรายชื่อที่ปรากฎบนเวปไซต์

4. การพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) พิจารณาจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ ที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยตรงให้แก่

 1. สถานบริการซ่อมรถยนต์ (ศูนย์/อู่) ในเครือของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย (จำกัด) มหาชน และ สถานบริการซ่อมรถยนต์ แนะนำของ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
 2. ผู้เอาประกันภัย กรณี ผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่าซ่อมรถยนต์
 3. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ กรณีสำรองจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
 4. สถานบริการซ่อมรถยนต์ นอกเหนือจากข้อ 1 โดยต้องได้รับการมอบอำนาจจากผู้เอาประกันภัย ให้รับค่าซ่อมรถยนต์ แทน

5. ข้อยกเว้น

การการันตี ไม่สามารถใช้บังคับได้กับ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์บริการที่ไม่มีแผนกซ่อมตัวถังและพ่นสี
 2. ศูนย์บริการ หรือ อู่ใด ๆ ที่ไม่ยินยอม ให้บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้โดยตรง โดยศูนย์บริการ หรือ อู่นั้น ประสงค์จะรับเงินค่าซ่อมรถยนต์จากผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ เท่านั้น

  ในเงื่อนไขนี้ ทาง บริษัทฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)/บริษัท ไดเร็คเอเชียเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จะดำเนินการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ผ่านผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ โดยมีการตรวจสอบว่ารถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย ได้รับการเข้าซ่อมจริง และจะต้องมีการจัดทำสัญญาประนีประนอมเอาไว้เป็นหลักฐาน ก่อนการจ่ายค่าซ่อมฯ ให้ และผู้เอาประกัน หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ มีหน้าที่ ที่ต้องจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ที่ ศูนย์บริการ หรือ อู่ นั้น ๆ ออกให้ มายังบริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ ดังนี้

  173/21 อาคารเอเชีย เซนเตอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

6. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท Direct Asia Services (Thailand) มีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบนหน้าเวปไซด์www.directasia.co.th และจะมีผลบังคับใช้ทันที ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกประกาศบนหน้าเวปไซด์ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อบังคับและการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย

เช็กเบี้ยประกัน คลิกเลย!
 
Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง