การันตีเลือกซ่อมที่ไหนก็ได้ (My workshop option)

รับประกันเลือกซ่อม สถานบริการซ่อมรถยนต์ ที่ไหนก็ได้ สำหรับรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ ประสงค์จะนำเข้าซ่อม โดยมีการชำระค่ากรมธรรม์ประกันรถยนต์รวมความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เลือกซ่อม อู่ห้างและอู่ของฉัน (My workshop) ของกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+ และ 3+

กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยละเอียด

1. คำจำกัดความ

สถานบริการซ่อมรถยนต์ หมายถึง สถานบริการใด ๆ ที่ให้บริการซ่อมรถยนต์ อาทิเช่น ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ , อู่ในเครือของบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) , อู่แนะนำ ของ directasia.com, อู่ที่ผู้เอาประกันให้ความไว้วางใจในการจัดซ่อม หรือ อู่ทั่วไป เป็นต้น

รถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย หมายถึง รถยนต์คันที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ได้รับความเสียหายจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองของกรมธรรม์ภาคสมัครใจ เฉพาะประเภท 1, 2+ และ 3+

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม์ โดยผ่านการซื้อกรมธรรม์กับ directasia.com

ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ หมายถึง ผู้ขับขี่ที่ระบุในกรมธรรม์ ตาม Value Plan หรือ ผู้ขับขี่ที่ได้รับการยินยอมให้ขับรถยนต์คันเอาประกันภัย ตามกรมธรรม์ Value Plus Plan และ Flexible Plan ตามปกติวิสัยโดยไม่รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์รถยนต์ที่เอาประกันภัย หรือกระทำความผิดฐาน ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ โจรกรรม ยักยอกทรัพย์

อู่ห้างและอู่ของฉัน (My workshop) คือ เงื่อนไขความคุ้มครองเพิ่มเติม ที่ทาง Direct Asia Thailand เป็นผู้นำเสนอและขายให้แก่กลุ่มลูกค้า สำหรับการเข้าซ่อมที่สถานบริการซ่อมรถยนต์ใด ๆ ก็ได้

2. ผู้มีสิทธิได้รับการการันตี

ผู้มีสิทธิได้รับการการันตีเงื่อนไขการให้บริการนี้ คือ ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ เท่านั้น

3. การพิจารณากระบวนการการันตี

การการันตี นี้ อนุญาต ให้ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ สามารถนำรถเข้าซ่อม ที่สถานบริการซ่อมรถยนต์ทุกแห่ง ตามความประสงค์ของลูกค้า โดยมีข้อตกลงดังนี้

 1. สามารถนำรถยนต์คันเอาประกันที่ได้รับความเสียหายและได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เข้าซ่อมได้ที่ ศูนย์ในเครือของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย (จำกัด) มหาชน และ ศูนย์แนะนำของ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ตามรายชื่อที่ปรากฎบนเวปไซต์
 2. หากต้องการเข้าซ่อมที่อู่/ศูนย์บริการที่ไม่อยู่ในรายชื่อบนเวปไซต์ของไดเร็คเอเชีย หรือ ฟอลคอน กรุณาแจ้งรายละเอียดศูนย์ที่ต้องการเข้าซ่อมให้เจ้าหน้าที่ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ทราบ ล่วงหน้าก่อนการซ่อมอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีเวลาประสานงานและแจ้งขั้นตอนการทำงานกับศูนย์นั้น และหลังการซ่อมเสร็จสิ้นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการประสานงานตามข้อกำหนดของแต่ละอู่/ศูนย์ซ่อม
 3. การบริการนี้สามารถใช้ร่วมกับอู่และศูนย์ที่ :
  a. มีหนังสือจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย และดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย
  b. สามารถนำส่งเอกสารการรับเงิน ใบกำกับภาษี ภาพถ่ายงานซ่อม และเอกสารที่ทางบริษัทร้องขอทุกกรณี
 4. นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกใช้บริการ จากอู่ในเครือ ของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย (จำกัด) มหาชน และ อู่แนะนำของ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ตามรายชื่อที่ปรากฎบนเวปไซต์

4. การพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) พิจารณาจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ ที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยตรงให้แก่

 1. สถานบริการซ่อมรถยนต์ (ศูนย์/อู่) ในเครือของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย (จำกัด) มหาชน และ สถานบริการซ่อมรถยนต์ แนะนำของ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
 2. ผู้เอาประกันภัย กรณี ผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่าซ่อมรถยนต์
 3. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ กรณีสำรองจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
 4. สถานบริการซ่อมรถยนต์ นอกเหนือจากข้อ 1 โดยต้องได้รับการมอบอำนาจจากผู้เอาประกันภัย ให้รับค่าซ่อมรถยนต์ แทน

5. ข้อยกเว้น

การการันตี ไม่สามารถใช้บังคับได้กับ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์บริการที่ไม่มีแผนกซ่อมตัวถังและพ่นสี
 2. ศูนย์บริการ หรือ อู่ใด ๆ ที่ไม่ยินยอม ให้บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้โดยตรง โดยศูนย์บริการ หรือ อู่นั้น ประสงค์จะรับเงินค่าซ่อมรถยนต์จากผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ เท่านั้น

  ในเงื่อนไขนี้ ทาง ผู้เอาประกัน หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ ต้องทำการสำรองจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ และนำ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ที่ ศูนย์บริการ หรือ อู่ นั้น ๆ ออกให้นั้น มาตั้งเบิก พร้อมหลักฐานการซ่อม โดย จัดส่งมายังบริษัท ไดเร็คเอเชีย เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ ดังนี้

  173/21 อาคารเอเชีย เซนเตอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

6. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท Direct Asia Services (Thailand) มีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบนหน้าเวปไซด์www.directasia.co.th และจะมีผลบังคับใช้ทันที ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกประกาศบนหน้าเวปไซด์ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อบังคับและการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย

เช็กเบี้ยประกัน คลิกเลย!
 
Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง