ประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทต่างกันอย่างไร ถ้าทำแต่ พรบ. ไม่ทำ


ประกันภัยรถยนต์มีให้ผู้ใช้รถเลือก 5 ประเภท คือ ประเภท 1, 2+, 3+, 2 และ 3 แต่ละประเภทมีความคุ้มครองแตกต่างกันดังนี้

– ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้รับความนิยมที่สุด ประกันภัยประเภท 1 ให้การคุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะทั้งฝั่งผู้เอาประกันและคู่กรณี ความบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายจากไฟไหม้ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม นอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายต่อกระจกรถ และค่าใช้จ่ายในการลากจูงด้วย

– ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+ ความคุ้มครองคล้ายกับประเภท 1 แต่จะไม่คุ้มครองยานพาหนะของผู้เอาประกันหากไม่มีคู่กรณี (เช่น ขับชนกำแพงลานจอดรถ) และยังได้ความคุ้มครองในเรื่องความเสียหายจากไฟไหม้ หรือโจรกรรม

– ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินคู่กรณี รวมถึงการชนยานพาหนะทางบกของรถผู้เอาประกันภัย แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้และโจรกรรม

– ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงคุ้มครองความสูญหายและเหตุไฟไหม้ของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย

– ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 คุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี

ถ้าทำประกันประเภท 3 อยากเปลี่ยนเป็นประเภท 1 ได้ไหม

การเปลี่ยนประเภทของประกันภัยรถยนต์จากเดิมที่เคยทำอยู่เป็นอีกประเภทหนึ่ง สามารถที่จะทำได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนประเภทประกันภัยมีเงื่อนไขดังนี้

– เปลี่ยนในกรณีต่ออายุกรมธรรม์ ในเงื่อนไขการเปลี่ยนที่เป็นการต่ออายุกรมธรรม์ หากผู้ใช้รถต้องการเปลี่ยนประเภทความคุ้มครอง เช่น เดิมเคยทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 อยู่ ในปีต่อไปต้องการเปลี่ยนเป็นประเภท 1 สามารถทำได้ หากรถยนต์มีอายุไม่เกิน 10 ปี และในกรณีที่มีการเปลี่ยนประเภทของประกันภัยนี้ นอกจากการสอบถามข้อมูลผู้ใช้รถแล้ว เจ้าหน้าที่ของ ไดเร็ค เอเชีย ต้องขอถ่ายรูปของรถคันที่ขอทำประกันภัยด้วย

– เปลี่ยนประเภทประกันภัยรถยนต์ระหว่างปี หากผู้ใช้รถซื้อประกันภัยรถยนต์กับ ไดเร็ค เอเชีย อยู่แล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนประเภทจาก ประเภท 3 ไปเป็นประเภท 1 ทางบริษัทสามารถดำเนินการให้ได้ โดยผู้ถือกรมธรรม์ต้องชำระเงินเพิ่ม เช่น ก่อนหน้านั้นได้ติดต่อซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 โดยจ่ายค่าเบี้ยไว้เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท หากต้องการเปลี่ยนเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่งมีค่าเบี้ย (สมมุติ) อยู่ที่ 17,000 บาท ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินอีก 14,000 บาทแต่หากประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ทำอยู่กับบริษัทอื่น ลูกค้าสามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กับ ไดเร็ค เอเชีย ได้ แต่ต้องชำระค่าเบี้ยเต็มจำนวนตามปกติ การขอทำเรื่องคืนเงินส่วนต่างกรณีที่ใช้กรมธรรม์ไม่ครบปี ต้องติดต่อกับทางบริษัทเดิมว่าสามารถทำได้หรือไม่ หรือว่าสามารถขอคืนได้เท่าไร หากไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินส่วนต่างได้ ลูกค้าจะมีสิทธิในกรมธรรม์ 2 ฉบับ แต่ในการใช้สิทธิ์ความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุหรือการเคลม สามารถเลือกใช้สิทธิ์จากรมธรรม์ได้จากฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น

ทำแต่ พรบ. ไม่ทำประกันภัยรถยนต์ได้ไหม

การทำประกันภัยรถยนต์ถือเป็นความคุ้มครองภาคสมัครใจ ลูกค้าจะทำเฉพาะ พรบ. ซึ่งเป็นข้อบังคับตามกฏหมายเท่านั้นก็ได้ แต่ พรบ. จะให้ความคุ้มครองเฉพาะร่างกายฝ่ายลูกค้าและคู่กรณีเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินหรือรถยนต์ด้วย

ดังนั้นหากลูกค้าเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุครั้งนั้น ลูกค้าต้องจ่ายค่าเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งหมดทั้งของตนเองและคู่กรณีด้วยตัวเอง ซึ่งความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอาจสูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายในแต่ละปีก็ได้