การันตีราคาดีที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย

กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด

1.คำจำกัดความ

ความหมาย : ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้
- คปภ. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ประเทศไทย)
- ผู้ถือกรมธรรม์ หมายถึง เจ้าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย
- ผู้ขับขี่ปลอดภัย หมายถึง
    1. ต้องเป็นผู้ขับขี่หลัก และ
    2. มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และ ไม่เกิน 70 ปี และ
    3. ไม่เคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุและเคลมภายใน 1 ปีที่ผ่านมา และ
    4. ได้รับส่วนลดประวัติดีจากปีที่แล้วตั้งแต่ 30% ขึ้นไป และ
    5. เป็นผู้พักอาศัยในประเทศไทย
-  ผู้ขับขี่หลัก หมายถึง ผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ใช้งานรถยนต์เป็นหลัก
*ผู้ขับขี่หลักอาจจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์ก็ได้
 

2.ระยะเวลารับสิทธิพิเศษ

การันตีราคาดีที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย ใช้ได้กับใบเสนอราคา*หรือกรมธรรม์*ที่ออกระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น (ขึ้นอยู่กับวันที่กรมธรรม์มีผลเริ่มคุ้มครอง และ วันสุดท้ายในการเรียกร้องสิทธิ์การันตีราคาดีที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย ต้องไม่เกินวันที่ 30 มกราคม 2561)
*ใบเสนอราคา หมายถึง ใบเสนอราคาของ Direct Asia (Thailand)
*กรมธรรม์ หมายถึง กรมธรรม์ประกันภัย ที่มี Direct Asia (Thailand) เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 

3.หลักเกณฑ์เพื่อรับสิทธิ์การันตีราคาดีที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย

3.1 ใบเสนอราคาที่ใช้ประกอบการพิจารณา จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งหมดดังต่อไปนี้
3.1.1 สำหรับลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าต่ออายุ ของ Direct Asia (Thailand)
3.1.2 การใช้งานรถยนต์แบบส่วนบุคคล หรือ ส่วนบุคคลและเดินทางไปทำงาน เท่านั้น
3.1.3 เป็นแบบระบุรายชื่อขับขี่ (Value Plan) หรือ ระบุรายชื่อผู้ขับขี่และผู้ขับขี่ร่วมอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป (Value Plus Plan) เท่านั้น
3.1.4 เปรียบเทียบกับรถยนต์ที่อายุเท่ากัน ยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน รวมทั้งแจ้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่มีเหมือนกัน (กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง)
3.1.5 เปรียบเทียบกับส่วนลดประวัติดีที่ได้รับเท่ากัน
3.1.6 เปรียบเทียบกับทุนประกันภัยรถยนต์ ที่ได้รับความคุ้มครองเท่ากัน
3.1.7 เปรียบเทียบกับระยะเวลาประกันภัยเดียวกัน
3.1.8 เปรียบเทียบกับประเภทของความคุ้มครองเดียวกัน ประเภท 1, 2+, 2, 3+ หรือ 3
3.1.9 เปรียบเทียบกับวงเงินคุ้มครองความรับผิดต่อความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก และ ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่ากัน
3.1.10 เปรียบเทียบกับวงเงินคุ้มครอง สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมเท่ากัน : ค่ารักษาพยาบาล, อุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันตัวผู้ขับขี่
3.1.11 เปรียบเทียบกับค่าเสียหายส่วนแรก ในจำนวนเงินที่เท่ากัน
3.1.12 เปรียบเทียบกับการเลือกเข้าซ่อมรถยนต์แบบเดียวกัน
3.2 เบี้ยประกันภัย
3.2.1 เป็นไปตามการกำหนดราคาจาก คปภ.
3.2.2 จำนวนเงินสูงสุดในการเรียกร้องสิทธิ์การันตีราคาดีที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยต้องไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
 

4.ใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ ที่ใช้ในการเรียกร้องสิทธิ์การันตีราคาดีที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

4.1 ใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ หรือ หนังสือเตือนต่ออายุกรมธรรม์ อย่างเป็นทางการ ออกโดยบริษัทประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย หรือ ตัวแทนประกันวินาศภัย ที่ขึ้นทะเบียนกับ คปภ.
4.2 ใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ หรือ หนังสือเตือนต่ออายุกรมธรรม์ อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 ชื่อและที่อยู่ของบริษัทประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันวินาศภัย
4.2.2 เลขที่ใบอนุญาตของนายหน้าประกันวินาศภัย หรือตัวแทนประกันวินาศภัย
4.2.3 ลงนามโดยลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ
4.2.4 รายละเอียดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่หลัก, รถยนต์ และ ความคุ้มครองอย่างครบถ้วน
4.3 วันที่ในใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ หรือ หนังสือเตือนต่ออายุกรมธรรม์ อย่างเป็นทางการต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ยื่นเรียกร้องสิทธิ์การันตีราคาดีที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย
 

5.กระบวนการการรับสิทธิ์การันตีราคาดีที่สุด สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย

5.1 ลูกค้าจะต้องส่งใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ หรือ หนังสือเตือนต่ออายุกรมธรรม์ อย่างเป็นทางการภายใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลเริ่มคุ้มครอง
5.2 ใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ หรือ หนังสือเตือนต่ออายุกรมธรรม์ อย่างเป็นทางการ จะถูกพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่รับประกันภัย ของบริษัท Direct Asia (Thailand) ภายใน 3 วันทำการ
 

6.การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท Direct Asia (Thailand) มีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบนหน้าเว็บไซต์ www.directasia.co.th และจะมีผลบังคับใช้ทันที ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกประกาศบนหน้าเว็บไซต์ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น
 

7.กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อบังคับและการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย