การันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที

กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด

1. คำจำกัดความ


สถานที่เกิดเหตุ หมายถึง สถานที่แรกที่เกิดอุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ใด ๆ ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจ

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ หมายถึง พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ ของบริษัท Direct Asia Services (Thailand) หรือ พนักงานของบริษัทสำรวจภัยต่าง ๆ ที่บริษัท Direct Asia Services (Thailand)เป็นผู้จัดหาเพื่อให้บริการแก่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม์

ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ หมายถึง ผู้ขับขี่ที่ระบุในกรมธรรม์ ตาม Value Plan หรือ ผู้ขับขี่ที่ได้รับการยินยอมให้ขับรถยนต์คันเอาประกันภัย ตามกรมธรรม์ Value Plus Plan และ Flexible Plan ตามปกติวิสัยโดยไม่รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์รถยนต์ที่เอาประกันภัย หรือกระทำความผิดฐาน ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ โจรกรรม ยักยอกทรัพย์

เคลมสด หมายถึง การเรียกร้องสินไหมโดยแจ้งอุบัติเหตุทันที ซึ่งเกิดจากการชนจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัยกับรถยนต์คู่กรณี หรือยานพาหนะต่างๆ ที่สามารถระบุคู่กรณีได้ ไม่รวมถึงการนัดหมาย หรือการติดตามผลคดี ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้กรมธรรม์จะต้องอยู่ในระยะเวลาการเอาประกันภัย

2. ผู้มีสิทธิเรียกร้อง


ผู้มีสิทธิเรียกร้องเงื่อนไขการให้บริการนี้ คือ ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ เท่านั้น

3. การพิจารณาเรื่องเวลาการันตีถึงที่เกิดเหตุ


3.1 การนับเวลาการันตีถึงที่เกิดเหตุ จะเริ่มนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการวางสายของพนักงานรับแจ้งเหตุ ของบริษัท Direct Asia Services (Thailand) หรือ พนักงานของบริษัทผู้ให้บริการรับแจ้งเหตุ ที่บริษัท Direct Asia Services (Thailand) เป็นผู้มอบหมายเพื่อให้บริการแก่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย เมื่อได้รับข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน จากผู้แจ้งอุบัติเหตุของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย จนถึงสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ

3.2 บริษัท Direct Asia Services (Thailand) จะทำการพิจารณาเงื่อนไขการรับประกันถึงที่ที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที จากเอกสารดังต่อไปนี้

3.2.1 รายงานการรับแจ้งเหตุ ของพนักงานรับแจ้งเหตุ ของบริษัท Direct Asia Services (Thailand) หรือ พนักงานของบริษัทผู้ให้บริการรับแจ้งเหตุ ที่บริษัท Direct Asia Services (Thailand) เป็นผู้มอบหมายเพื่อให้บริการแก่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย

3.2.2 รายงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ บริษัท Direct Asia Services (Thailand) หรือ พนักงานของบริษัทสำรวจภัยต่าง ๆ ที่บริษัท Direct Asia Services (Thailand) เป็นผู้มอบหมายเพื่อให้บริการแก่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย

3.2.3 หลักฐานที่เป็นเอกสารการแสดงเวลาไปถึงที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ ซึ่งลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ ไว้เป็นหลักฐานว่าถูกต้อง

หมายเหตุ หากมีข้อโต้แย้ง บริษัท Direct Asia Services (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ สามารถรักษาสิทธิของตนเองได้ด้วยการร้องขอ ต้นฉบับหรือสำเนาหลักฐานการแสดงเวลามาถึงจากเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุไว้ได้ 1 ฉบับ

4. การพิจารณาเรื่องสถานที่เกิดเหตุ


บริษัท Direct Asia Services (Thailand) จะทำการพิจารณาสถานที่เกิดเหตุ ของเงื่อนไขการรับประกันนี้ จากสถานที่เกิดเหตุแรกที่เกิดอุบัติเหตุจริง สำหรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯ และในเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัดในประเทศไทย ( เริ่มวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ) หากมีข้อโต้แย้ง บริษัท Direct Asia Services (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว

5. การจัดส่งบัตรน้ำมัน


หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ บริษัท Direct Asia Services (Thailand) จะจัดส่งบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท ให้กับผู้เอาประกัน ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ภายใน 7 วัน ทางไปรษณีย์ หรือ โดยเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร โดยจะมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทางอีเมล์ หรือ ทางโทรศัพท์

หมายเหตุ บริษัท Direct Asia Services (Thailand) จะไม่มีการพิจารณาจัดส่งให้ใหม่ หากบริษัทฯได้รับแจ้งว่ามีการสูญหาย หลังจากมีการลงลายมือชื่อรับบัตรเติมน้ำมันไปแล้ว

6. ข้อยกเว้น


การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิเช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เป็นต้น หรือ พื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแห่งชาติ รวมถึงกรณีที่บริเวณเกิดเหตุไม่เปิดให้จักรยานยนต์เข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือ สถานที่ห้ามเข้าตามกฎหมาย อาทิ เช่น ทางด่วน, สถานที่ราชการ, สถานที่ส่วนบุคคล เป็นต้น

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ


ข้อบังคับและการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย